TRAFİK CEZASINA İTİRAZ-TRAFİK CEZASINA İTİRAZ YOLU

11 Kasım 2015by admin

 

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ YOLU

Hayatımızın büyük bir bölümü trafikte araç kullanarak geçmektedir. Trafiğin düzenli olabilmesi için belirli kuralların olması evrensel bir ihtiyaçtır. Bu kuralların oluşturulması ve kurallara uymayarak gerekli cezai işlemi uygulamak bir gerekliliktir.

Ülkemizde trafik mevzuatı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu, yönetmelik, yönerge, ve genelgelerle düzenlenmiştir.

Bu nedenle tarafımıza trafik zabıtası tarafından Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendiği ve haklı olduğumuzu düşünüyorsak yapmamız gereken işlemleri aşağıda sizler için sıraladım.

Tarafınıza (yüze karşı )Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendiği zaman trafik zabıtası bu cezanızı sürücü belgenize düzenlemekte ve bu cezalar ile ceza puanı uygulanmaktadır. İtirazınız olması durumunda trafik zabıtasına bu itirazınızı haklılık noktasını anlatınız. Trafik Cezası düzenlenirse iptali için ilk önce yapmanız gereken itirazınızı belirten bir dilekçe ile cezayı düzenleyen trafik kuruluşuna başvurabilirsiniz. Bur da direk mahkemeye de başvurabilirsiniz.

Yetkili ve Görevli Mahkemenin Tespiti:

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 27. Maddesindeİdari para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım kararı kesinleşir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ihlal eden sürücü ve araç sahiplerine düzenlenen Trafik İdari Para Ceza Tutanakları muhatabına tebliğ edildiği tarihten 15 gün sonra kesinleşir, kesinleşen tutanağa itiraz edilmesi durumunda mahkeme bahse konu ceza tutanağına yasal süre içerisinde itiraz edilmediğini gerekçe göstererek davanın reddine kararı verecektir.

Ancak: Trafik zabıtası tarafından, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ihlal eden sürücülere düzenlenen idari yaptırım kararı ile birlikte idari tedbir uygulanmasına itiraz edilmesi durumunda davanın İdari yargı menciğinde görüleceği bu nedenle 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunun 7. Maddesinin 1. Fıkrasında dava açma süresi, otuz gün olarak belirlenmiştir. Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir. Başvuru, bizzat kanuni temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa istinaden düzenlenen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına itiraz edilmesi durumunda sulh ceza mahkemesine ceza tutanağının muhatabı ve yasal temsilcisi dilekçe ile itiraz eder İdari Tedbir olması durumunda (araçların trafikten men edilmesi veya sürücü belgelerine geçici olarak el konulması) idare Mahkemesine başvurunun yapılması gerekmektedir. Başvuru dilekçesinde, idari yaptırım kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde gösterilir. Dilekçede ayrıca, başvurunun süresinde yapılmasını engelleyen mücbir sebep dayanaklarıyla gösterilir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa istinaden düzenlene Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına itiraz edilmesi durumunda gerekli belgeler başvuru dilekçesi, ceza tutanağı, tebligat mazbatası, ceza tutanağının yasal olmadığını belirten yasal bilgiler yetkili mahkemeye verilir. İdarî yaptırım kararının mahkeme tarafından verilmesi halinde, bu karara karşı ancak itiraz yoluna gidilebilir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun istinaden Mahkemelerin İdari yaptırım uygulaması yoktur bu konuda sadece aynı kanunun 48/5 maddesine beş yıl içerisinde üçüncü kez alkollü araç kullanma suçunun ihlal edilmesi durumunda Sulh Ceza Mahkemesi sürücü belgesine beş yıl süre ile geçici olarak el koyar bu cezaya itiraz edile bilir itiraz edilmesi durumunda 7 gün içerisinde kararı veren mahkemenin bulunduğu yerde ki Ağır Ceza Mahkemesine dava açılır. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar kesin olup; bu kararda itiraz edilmesi durumu sadece 5271. sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 309. Maddesinde belirtilen Kanun Yararına Bozma talebi ile Yargıtay ceza dairesine dava açılır. Soruşturma konusu fiilin suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle idarî yaptırım kararı verilmesi halinde; kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz edildiği takdirde, idarî yaptırım kararına karşı başvuru da bu itiraz merciinde incelenir.

Yukarıdaki belirtilen 6. Fıkranın açıklamasını örnekle açıklama daha doğru olacaktır.

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına kazaya neden olan şahıs savcılığa sevk edilir Cumhuriyet savcısı Türk Ceza Kanunun 179. Maddesinden sulh ceza mahkemesine dava açar mahkeme iddia makamının talebi doğrultusunda mevcut dosyayı inceler kazaya neden olan şahsın suçlu olmadığı kabahat işlediğini belirtir ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesinden işlem yapılmasını ister böyle bir karar iddia makamı (cumhuriyet savcısı) ve suçtan zarar görenler kararı veren sulh ceza mahkemesine itirazda bulunur. 7. gün içerisinde itiraz edilmemesi durumunda karar kesinleşir ve gereği yapılmak üzere savcılık makamına gönderilir savcılı mahkemenin bu kararını trafik zabıtasına gönderir ve trafik zabıtası mahkemenin kararına istinaden idari yaptırım kararı uygular bu karar itiraz edilmesi durumunda ise dava daha önce bu kararı veren mahkemede görülür.

İdari yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idari yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde idari yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idari yargı merciinde görülür.

5326 sayılı Kabahatler Kanunun, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun getirdiği en önemli konuların başında İdari yaptırım ve idari tedbir kararının iptali konusunda yargı yolu seçiminin nasıl yapılacağı ya da trafik İdari para cezasının iptali için Adli yargı yolunun mu yoksa idari yargı yolunun mu seçimi konusundaki yaşanan tereddüdün çözümü konusunda aşağıda belirtilen kanun maddeleri alıntı yaptığım makale ve konuya ilişkin yüksek yargı makamlarının verdiği içtihat kararları örnek olarak gösterilmiştir.

İdari Tedbir (sürücü belgesine el konulması) ve İdari yaptırım (İdari Para cezası) kararının bir arada verilmesi durumunda ve itirazın sulh ceza mahkemesine yapılması durumuna ilişkin yargı kararları (Ek. 2 ve Ek.4) tesunulmuştur.

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına ve İdari tedbire İtiraz edilmesi

Sadece Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına itiraz edilmesi ise Sulh Ceza Mahkemesine 15 gün içerisinde dava açılacaktır.
Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ile sürücü belgesine el konuldu ve ya araç trafikten men edildiği durumda İdare Mahkemesine 60 gün içerisinde dava açılacaktır.

Not: İdare Mahkemesine açılan davada, mutlaka işlemin tamamının iptali talep edilmelidir.

TRAFİK KANUNU AÇISINDAN İTİRAZ BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 28. Maddesinin 1. Fıkrasında başvuru üzerine mahkemece yapılan ön inceleme sonucunda;

İptal davasını Sulh Ceza Mahkemesine Açılması:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa istinaden düzenlenen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına itiraz edilmesin durumunda yetkili mahkeme itiraza konu ceza tutanağının sorumluluk alanında olup olmadığı kontrol eder ve sorumluluk alanında olması ve görevli olduğunun anlaşılması durumunda başvurunun usulden kabulüne karar verir.

Konuyu örnekle açıklarsak:

İstanbul ili Kadıköy ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan ve aracın tescil plakasına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa istinaden düzenlenen Trafik İdari Para Cezasına Bakırköy sulh ceza mahkemesine itiraz edilsin böyle bir durumda Bakırköy Sulh Ceza Mahkemesi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 12. Maddesinde belirtilen davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir hükmü gereği dava dosyasına yetkisizlik kararı vererek dosyayı Kadıköy Sulh Ceza Mahkemesine gönderir.

İstanbul ili Kadıköy ilçesinde alkollü olarak araç kullanan ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun istinaden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenen ayrıca sürücü belgesine el konulan sürücü işlemin iptal için İstanbul Sulh Ceza Mahkemesine dava açması durumunda mahkeme 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 5. Maddesi Davaya İddianamenin kabulünden sonra; işin, davayı gören mahkemenin görevini aştığı veya dışında kaldığı anlaşılırsa, mahkeme bir kararla işi görevli mahkemeye gönderir. 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 27 maddesi 8. Fıkrasında İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciinde görülür. Hükmü gereği dava dosyasına görevsizlik kararı vererek dosyayı İstanbul İdare Mahkemesine gönderir.

Yukarıda belirtilen örnekler çerçevesinde mahkemelerin dava dosyalarını usulden kabul etmeleri durumunda başvuru dilekçesi ilgili kuruma gönderilir. İlgi kurum başvuru dilekçesine 15 gün içerisinde cevap verir. Bu durum sulh ceza mahkemesinin davaya bakması durumunda geçerlidir.

Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde davanın sulh ceza mahkemesine açılması durumunda mahkeme davanın kabulü ile Trafik İdari Para Cezasının iptaline ya da davanın reddine karar verir mahkeme ceza tutanağını iptal etmesi durumunda ceza tutanağının 3000 Türk Lirası altında olması durumunda karar kesin verilir böyle bir karara idarece itiraz edilmesi durumunda dava dosyası 5217 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. Maddesine istinaden kanun yararına bozma talebi ile Yargıtay ceza dairesine gönderilir. 3000 Türk Lirası üzerinde verilen iptal kararlarına karşı Muhakemat Müdürlüğü aracılığı ile Ağır Ceza Mahkemesine iptal davası açılır mahkemenin davayı kabul etmesi ve ya red etmesi durumunda verilen karar kesindir.

Davanın İdare Mahkemesine açılması durumunda

Mahkeme yürütmenin durdurulması kararı verirse bu karar derhal uygulanır işlemin iptal edilmesi durumunda Danıştay nezdinde dava açılabilir.

TRAFİK KANUNU AÇISINDAN MAHKEMENİN VERDİĞİ KARARA İTİRAZ YOLU

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 29. Maddesinin 1. Fıkrası gereği Sulh Ceza Mahkemelerinin 3000 TL altında olan cezalarda iptal ya da red karar vermesi durumunda bu kararın kesin olması nedeni ile itirazı kapalıdır. Bu karara sadece 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun 309. Maddesi gereği kanun yararına bozma yoluna gidilebilmektedir.

Fakat Yargıtay Ceza Dairesi genellikle kabahat eylemi nedeni ile verilmiş kararlarda kanun yararına bozma yolunu gitmemektedir..

3000 TL üzeri verilen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Sulh Ceza Mahkemesince İptal ve ya red edilmesi durumunda bu kararın iptali için Ağır Ceza Mahkemesine dava açılır bu durum da mahkemenin verdiği karar da kesindir. Bu karar içinde de 5271. Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun 309. Maddesi gereği kanun yararına bozma yoluna gidilebilmektedir.

İdari davalarda durum farklıdır, İdarenin İdari tedbir ve idari yaptırımlarının iptali için idari yargılama husul kanunu da belirtilen usul uygulanmaktadır.

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ
KANUNLAR
BASINDA TRAFİK
ARAÇ MUAYENE SORGU
TRAMER
MALİYE-TRAFİK CEZA SORGU VE ÖDEME

Kaynak;http://www.trafikhukuk.com/?page_id=81

Faydalı Bağlantılar

Sorularınız İçin

Zeki Bulgan İstanbul Barosuna kayıtlı bir Ağır Ceza Avukatıdır.

Copyright © Zekibulgan.av.tr