YARGITAY KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK NEDENİYLE CEZADA İNDİRİM YAPILMAMASI GEREKÇESİYLE YEREL MAHKEME KARARINI BOZDU. SOMUT OLAYDA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA HÜKMETTİ… AĞIR CEZA AVUKATI ZEKİ BULGAN Tel: 02125834141 – CEZA AVUKATI ZEKİ BULGAN

8 Ağustos 2018by admin
  1. Ceza Dairesi         2017/102 E.  ,  2017/3856 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı Yasaya aykırılık
HÜKÜM : 1- Sanığın …’i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan TCK’nun 81, 35, 62, 53/1-a-b-c-d-e,2-3, 63. maddeleri uyarınca 12 yıl 1 ay hapis cezası,
2- Sanığın …’ı hürriyetinden yoksun kılma suçundan TCK’nun 109/2, 109/3-a, 62, 53/1-a-b-c-d-e,2-3, 63. maddeleri uyarınca 5 yıl hapis cezası,
3- Sanığın ruhsatsız silah taşımak suçundan 6136 sayılı Yasanın 13/1, TCK’nun 62, 52, 53/1-a-b-c-d-e-2-3, 63. maddeler uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası, 1000 TL adli para cezası.

TÜRK MİLLETİ ADINA

1- Sanık … müdafiinin süresinden sonra olan duruşmalı inceleme talebinin CMUK’nun 318. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.
2- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’ın katılan …’i öldürmeye teşebbüs, müşteki …’a yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları değerlendirilip inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde düzeltme ve bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, katılan vekilinin bir sebebe dayanmayan, sanık müdafilerinin suç vasfına, suçun unsurlarının oluşmadığına, 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçu bakımından cezanın ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi gerektiğine vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle;
a) 24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı Kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri dikkate alındığında, mahkemenin bu madde ile yaptığı uygulama yasaya aykırı ise de, CMUK’nun 322. maddesi gereğince bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK’nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin “Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek, 5237 sayılı TCK’nun 53/1-2-3. maddelerinin tatbikine” şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçundan kurulan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,
b) Sanık İsmail’in müşteki …’a yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu yönünden;
aa) Sanığın, müşteki Fırat’ı hürriyetinden yoksun bıraktıktan sonra, bu suç nedeniyle soruşturmaya başlanmadan önce ve mağdurun şahsına herhangi bir zarar vermeksizin, onu kendiliğinden Bolu İline yakın bir yerde serbest bıraktığı olayda, 5237 sayılı TCK’nun 110. maddesi uyarınca etkin pişmanlık nedeniyle cezada indirim yapılması gerektiği gözetilmeyerek sanık hakkında fazla cezaya hükmolunması,
bb) 24.11.2015 günlü Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih ve 2015/85 sayılı Kararı ile 5237 sayılı TCK’nun 53, maddesinin iptal edilen bölümleri yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafılerinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, bozma nedenine ve tutuklulukta geçen süreye göre sanık müdafiinin tahliye talebinin REDDİNE, 08/11/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Faydalı Bağlantılar

Sorularınız İçin

Zeki Bulgan İstanbul Barosuna kayıtlı bir Ağır Ceza Avukatıdır.

Copyright © Zekibulgan.av.tr