TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

29 Ekim 2015by admin

TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ
Trafik para cezalarına itirazlarımızı Sulh Ceza Mahkemesi’ne yapılmaktadır.( Sulh Ceza Mahkemesi Adı değişerek Sulh Ceza Hakimliği olmuştur)

TRAFİK İDARİ PARA CEZA TUTANAĞI İPTALİ DAVA DİLEKÇESİ

Yetkili Sulh Ceza Mahkemesi, ceza tutanağını düzenleyen birim,in(yani görevlinin)bağlı olduğu yer sulh ceza mahkemesidir.

Trafik para cezası Kabahatler Kanunu kapsamındadır ve bu nedenle Kanun’un 27.m.sine göre 15 gün içinde itiraz edilmelidir. Süresinde itiraz edilmezse kesinleşir.

Kesinleşen para cezasının tahsili için maliye tarafından icra takibine başlanır.

Dikkat edilmesi gereken bir hususta;Bazen idari para cezası tutanağı usulüne uygun tebliğ edilmeden icra takibine başlanmaktadır. Ödeme emrinde de de itiraz merci olarak vergi mahkemesi belirtilmektedir.

Eğer para cezasının usulsüz olduğunu düşünüyorsanız ve ödeme emrinin bu nedenle iptalini isteyecekseniz,ödeme emrinin iptali davası için görevli mahkeme vergi mahkemesi değil, idare mahkemesidir. Ödeme emrinde gösterildiği gibi Vergi mahkemesine dava açarsanız görevsizlik kararı verir ve idare mahkemesine gönderir, zaman kaybedersiniz.

İdare mahkemesine açtığınız davaya sulh ceza mahkemesine itiraz ettiğinize dair bir yazı alarak eklemeniz gerekir. Özellikle kamyon, otobüs, minibüs ve servis araçları gibi ticari araçlar için para cezaları önemli bir baskı unsuru oluşturmaktadır. örneğin ticari araçlarla ihaleye girecek olanın vergi dairesinden “borcu yoktur” yazısı istenmektedir. İşte bu nedenle, özellikle bu tür araçlarla ilgili ödeme emrinin iptali davasını açarken “yürütmeyi durdurma” istemli açmayı unutmamalıyız. Ve bu yürütmenin durdurulması istemine “Borçlu gözüken kişi söz konusu borcu ödemeden kendisine borcu yoktur yazısı verilmemekte ve ihaleye girememektedir. Borçlu olmayanda bu borcu olmayan bu parayı ödeyebilecek olanağa sahip değildir. Bu durum telafisi olanaksız zarara neden olmaktadır. işte bu nedenlerle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi borcu olmayan için hayati önem taşımaktadır” şeklinde bir açıklamaya gerek vardır, aksi takdirde idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermemektedir.

ÖNCEDEN TRAFİK CEZALARININ TEBLİĞİ SÜRESİ 7 GÜN OLUP, AŞAĞIDAKİ YÖNETMELİKLE DEĞİŞİKLİLİĞE GİDİLEREK SÜRE 10 GÜNE ÇIKARILMIŞTIR.

Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27897

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR İLE KULLANILACAK ALINDILAR, TUTANAKLAR VE DEFTERLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Araçların tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar hakkında yapılacak işlemler

MADDE 10 – (1) Karayolları Trafik Kanunu gereğince yetkili kılınmış personel tarafından araçların tescil plakasına göre düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları;

a) Kural ihlalinin tespit edildiği tarihteki araç sahibi ve gerekli bilgiler, araç veri tabanında bulunan bilgisayar kayıtlarından tespit edilerek tutanağın ilgili bölümleri doldurulur. Araç sahibi ve gerekli bilgilerin bilgisayar kayıtlarından tespit edilememesi halinde, bilgiler aracın tescil dosyasının bulunduğu trafik tescil kuruluşundan yazılı olarak veya elektronik sistemle temin edilir.

b) Tutanağın tebligat işlemlerine ihlalin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde başlanarak, Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri uyarınca araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine posta yoluyla tebligat yapılır.

c) Tutanağın birinci nüshası Mazbatalı Tebligat Zarfı (Ek–6) içine konularak ilgilisine tebliğ için gönderilir. Yapılan tebligatta idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliğ veya tefhimi tarihinden itibaren 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süre ve şartlar doğrultusunda yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği ve bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararının kesinleşeceği belirtilir. Tutanağın ikinci nüshası kurumda muhafaza edilir, dipkoçanı ise bittikten sonra tutanakların teslim alındığı kurumun ilgili birimine teslim edilmek üzere bağlı olunan kurumun muhasebe yetkilisi mutemedine verilir.

ç) Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince araç sürücüsü ile birlikte ayrıca araç sahibine/işletenine/yük gönderene de idari para cezası öngörülen durumlarda, aracın tescil belgesi ve diğer belgelerdeki bilgiler esas alınarak, araç sahibine/işletenine/yük gönderenine tescil plakası üzerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenir. Bu şekilde araç sahibi/işleteni/yük göndereni adına tanzim edilen tutanaklar, görevlilerin bağlı oldukları kuruluşun ilgili birimine (a) bendi hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere teslim edilir.

(2) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının sabit/masa üstü cihazlarla elektronik ortamda (Ek–2) üretilerek düzenlenmesi halinde;

a) Tutanak iki nüsha olarak düzenlenir ve düzenleyen/düzenleyenler tarafından tüm nüshaları imzalanır.

b) Tebligat işlemlerine on iş günü içinde başlanılır. Tutanağın birinci nüshası Mazbatalı Tebligat Zarfı (Ek–6) içine konularak, Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri uyarınca araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine posta yoluyla tebligat yapılır. Yapılan tebligatta idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliğ veya tefhimi tarihinden itibaren Kabahatler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süre ve şartlar doğrultusunda yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği ve bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idarî yaptırım kararının kesinleşeceği belirtilir.

c) Tutanağın ikinci nüshası ilgili birimde muhafaza edilir.

(3) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının taşınabilir cihazlarla elektronik ortamda (Ek–3) üretilerek düzenlenmesi halinde;

a) Tutanak iki nüsha olarak düzenlenir ve düzenleyen/düzenleyenler tarafından tüm nüshaları imzalanır.

b) Tebligat işlemlerine on iş günü içinde başlanılır. Tutanağın birinci nüshası Mazbatalı Tebligat Zarfı (Ek–6) içine konularak, Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri uyarınca araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine posta yoluyla tebligat yapılır. Yapılan tebligatta idarî para cezasına ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliğ veya tefhimi tarihinden itibaren Kabahatler Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen süre ve şartlar doğrultusunda yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulabileceği ve bu süre içerisinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idarî yaptırım kararının kesinleşeceği belirtilir.

(4) Tebliğ edilen tutanaklara ilişkin bilgiler, cezanın kesinleşmesinden sonra takip ve tahsili için yedi iş günü içinde elektronik ortamda Maliye Bakanlığına gönderilir.

ÖRNEK DİLEKÇE.1.

……..SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

(Buraya trafik ihlalinin işlendiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesini yazacaksınız)

İTİRAZ EDEN : Tc Kimlik Numarası ve Açık Kimlik Bilgileri isim soyisim baba adı vs. ve adres bilgileri yazılmalıdır. TC Kimlik Numarası Önemli

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ:../../20..

İTİRAZA KONU TUTANAĞIN TEBELLÜĞ TARİHİ:../…/20..

İTİRAZ KONUSU : Suç Yeri (Örn:İstanbul)Trafik denetleme şube müdürlüğü, …..amirliği`nin …. tarih ….. seri,….sıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

AÇIKLAMALALAR :

1- 34 XX 111 tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; karayolları trafik kanunu`nun ….maddesi hükmüne istinaden “….” suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu ../../20..tarihli, toplam ….. TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip,../../20.. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre ../../20… tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve tarafıma aylar geçtikten sonra yani ../../20.. tarihinde tebliğ edilmiştir.

“Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik”in “tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler” başlıklı 10. maddesi;

“Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince,

görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre

düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır. yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(on beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.

Söz konusu madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 10 gün içinde başlanması gerekmektedir.

Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak ../../20.. tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç ../../20.. tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 10.gün) yapılmış olması gerekirken, tutanağın tarafıma aylar sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.

3- Öte yandan, söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan “…………..” suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesi olmakla anayasa`dan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak yapılan tebligat, itiraz etmemdeki haklılık gerekçelerimi de ortadan kaldıracak bir sürede yapılmıştır.

Bu nedenle söz konusu yönetmelik`in 10/a.b maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin

22.05.2006 tarihli, 2006/129 d.iş, 2006/129k. no.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle,İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2015

İTİRAZ EDEN

Adı ve Soyadı

İmza

EKLERİ :

1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü, …… amirliği`nin …. tarih

….seri,… sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

2- ….. plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.

3-Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin

no.lu dosyasından verilen Karar.

4- Nüfus cüzdanı sureti.

TRAFİK CEZASINA İTİRAZ ÜZERİNE CEZAYI KALDIRAN MAHKEME KARAR ÖRNEĞİDİR.

T.C.

YALOVA

1. SULH CEZA MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

İTİRAZIN KABULÜ

DEĞİŞİK İŞ NO :

HAKİM :

KATİP :

İTİRAZ EDEN :

İDARE : T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR : TRAFİK TESCİL DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE ……….. SAYILI PLAKAYA TANZİM OLUNAN TARİH VE GR SERİ SAYILI 77 TL MEBLAĞLI TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARARI

TALEP TARİHİ : 02/07/

KARAR TARİHİ : 24/07/

İtiraz eden vermiş olduğu dilekçeyle, yukarıda tarih ve sayısı yazılı idari yaptırım kararlarına itiraz etmekle ve itiraz dilekçesi tevzien mahkememize gelmiş olmakla, İtiraz dilekçesi ve ekleri incelendi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 28. maddesi gereğince evrak üzerinde yapılan inceleme neticesinde;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: İtiraz eden itiraz dilekçesinde özetle ve sonuç olarak: kendisi hakkında haksız şekilde uygulanmış bulunan idari yaptırım kararının hukuka uygun olmadığı iddiası ile kaldırılmasını talep etmiştir.

İdari yaptırımı uygulamış olan idare birimine itiraz dilekçesi tebliğ edilmiş, itiraza konu olan tüm kayıt, tutanak ve evrak örneği ilgili kurumdan getirtilerek dosya içerisine konulmuştur.

İdari yaptırımı uygulamış olan idare birimi cevap yazısında özetle ve sonuç olarak : İtiraz eden hakkında verilmiş bulunan idari yaptırım kararının hukuka uygun olması nedeniyle itirazın reddine karar verilmesi gerektiğini bildirmiştir.

Yalova Belediye başkanlığının yazısından; Yalova il merkezinde 1989 araç kapasiteli 12 adet ücretli otopark ve 508 araç kapasiteli 8 adet ücretsiz otopark bulunduğu anlaşılmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazısından; 11/07/2013 tarihi itibariyle Yalova Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne 42.936 adet aracın kayıt tescilli olduğu anlaşılmıştır.

Yine Emniyet Müdürlüğünün yazısından; Yalova Belediye Meclisinin 11/02/2011 tarih ve 46 sayılı kararı ile Yalova İl Merkezinde; İstanbul Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Arabacılar Sk. İstiklal Caddesi, Şehit Osman Altınkuyu Caddesi, Sefabey Caddesi, Yalı Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Fatih Caddesi, İsmet Acar Caddesi ve bağlantılı sokaklar ile Şahin ve Çeşme Sokaklarda park yasağı uygulanması kararı verildiği anlaşılmıştır.

Dosya kapsamına göre : İtiraz edenin itiraz dilekçesi ve ekleri, idari yaptırım kararını uygulayan idari birimin cevap yazısı ve ekleri, idari yaptırıma ilişkin düzenlenen tutanak, kayıt ve evrak örnekleri, dosya kapsamı ile birlikte değerlendirildiğinde;

Yalova İl Merkezinde toplamda 42,936 kayıtlı araç bulunmasına rağmen Belediyenin yalnızca toplamda 2.187 araç için otopark hizmeti sağlayabildiği halde ve Yalova ilinin İDO güzergahlarının önemli merkezlerinden biri olması hususuda nazara alındığında,

Belediyenin yeterli otopark hizmeti sunmaksızın Yalova ilinin hemen hemen bütün merkezini kapsayacak şekilde park yasağı uygulanmasına karar vermiş olması, vatandaşın yaşam koşullarını kolaylaştırarak, yaşama kalitesini arttırmayı amaçlayan hizmete yönelik evrensel Belediyecilik ilkeleri bağlamında hukuka aykırı olduğu değerlendirildiğinden itiraz başvurusunun kabulüne karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlere binaen;

1)İtiraza konu ve yukarıda belirtilen idari yaptırım kararının hukuka aykırı olması nedeniyle İTİRAZ BAŞVURUSUNUN KABULÜNE, İDARİ YAPTIRIM KARARININ KALDIRILMASINA;

2)Kararın bir örneğinin taraflara ayrı ayrı TEBLİĞİNE,

3)Yargılama giderinin kamu üzerinde BIRAKILMASINA;

Dair evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 28/Son maddesi gereğince kesin olarak karar verildi.//2013

ÖRNEK DİLEKÇE.2

……….. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

(Trafik Suç ve Cezaları İle Görevli Mahkeme)

İTİRAZ EDEN

DAVACI :…………………………………….

VEKİLİ : Av………………………………….

KARARINA İTİRAZ

EDİLEN DAVALI : 1) JAN. GN. KOM. … JANDARMA TİM KOMUTANLIĞI,

(VEYA …….TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ)

2) …… İLÇE TRAFİK DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

3) ….. VALİLİĞİ

İtiraza Konu Tutanağın

No su : ……Seri ve …….Sıra No lu

İtiraza Konu Tutanağın

Düzenlenme Tarihi : …/…/….

İtiraza Konu Tutanağın

Tebellüğ Tarihi : …./…/….

D. KONUSU : ……………………..ğı’nca …seri ve…. sıra No ile …/…/… tarihinde Plakaya Düzenlenen ve …. … Trafik Denetleme Şube Amirliği`nin …/…/… Tarihinde Tebliğ Edilen Trafik Ceza Tutanağının(veya …/…/… tarihinde öğrenilmiş) Yasal Dayanaktan Yoksun Olduğu ve İşbu Tutanakta Yazılı Para Cezasının İptali İstemidir.

OLAY : Davalı idare’ce, davacı müvekkil’e ait …….. plaka sayılı ….araç’a, ……….ğı’nca Karayolları Trafik kanunu m. e aykırı davranıldığı(tutanakta belirtilen madde) iddiası ile …seri, … sıra no ve …/…/… tarihli Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenerek …,00.- TL para cezası kesilmiştir.

Müvekkil, İşbu para cezasından, ….nın, …/…/… tarihli Tebliği ile haberdar olmuştur.

İTİRAZ NEDENLERİ :

1) Tebliğ Usulsüzdür. Çünkü :

Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı (Ek-1), aracın tescil plakasına göre ……. tarihinde gıyapta düzenlenmiş; ve tarafımıza aylar geçtikten sonra (tam …yıl, … ay sonra) …/…/… tarihinde tebliğ edilmiştir.(Ek-2)

Oysa, “Trafik Para Cezalarının Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Esas Ve Usuller İle Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik”İn “Tescil Plakasına Göre Düzenlenen Tutanaklar İçin Yapılacaklar İşlemler” başlıklı 10. maddesi:

“Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince, görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar;

a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine yedi iş günü içinde başlanır. Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.” Hükmünü amirdir. Tebligata ilişkin 7 (yedi) günlük gönderme süresi aynen geçerliliğini korumaktadır, ancak Yönetmelikteki 7 günlük itiraz süresi, ve yetkili mahkeme, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu m. 27/1 ile 15(onbeş) gün ve Sulh Ceza Mahkemesi olarak belirlenmiştir.

Madde hükmü gereğince, düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafımıza tebliğ edilmesi işlemine 10 gün içinde başlanması gerekmektedir.

Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında….yıl,…ay gibi çok uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. …/…/… tarihinde düzenlenen, Yönetmeliğin açık ve kesin hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç 10 gün içerisinde tebliğe çıkarılmış olmak zorundadır. Ve hâttâ müvekkile tebliği(tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 10.gün içinde) yapılmış olması gerekirken …/…/… tarihinde tebligat yapılmıştır.

Söz konusu bu Yönetmelikte düzenlenen madde ile kabahat atfedilen ve aleyhine idari para cezası düzenlenen kişilere bir hukuki koruma sağlanmış, bu kişiler lehine bir kural konulmuştur ve idarenin de keyfi hareket etmesi önlenmiştir.

Tutanağın müvekkile aylar sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya, hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Bu durum, tebligatı ve içeriğini, yani para cezasını hükümsüz hale getirir.

Bir diğer husus, söz konusu trafik ceza tutanağında belirtilmiş olan kabahat, müvekkil şirket tarafından işlenmemiştir. Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesi olmakla İdarenin bu usulsüz işlemi ile, Anayasa`dan kaynaklanan savunma hakkı da kısıtlanmış bulunmaktadır. Tebligatın Yönetmelik’e aykırı olarak yapılması ile, itiraz edebilmekteki savunma ve haklılık gerekçelerimizi de ortadan kaldıracak kadar uzundur, hukuki dayanaktan yoksun ve keyfidir.

Bu nedenlerle, söz konusu yönetmelik`in 10/a. maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

2) Trafik Cezası Tutanağını Düzenleyen polis/Jandarma Yetkisizdir:

İtirazımıza konu idari yaptırım(para cezası) karar tutanağı, tutanağa göre, …. Bölgesinde karayolunda / şehir içinde düzenlenmiştir ve polis/jandarma görevlileri tarafından düzenlenmiştir.

18.05.2007 tarih ve 25526 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Karayolları Trafik Yönetmeliği” “nin …. Maddeleri ile, “ 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun …, …, …. m. leri hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında suç ve ceza tutanağı düzenlemek ……. Görev ve yetkisi …. nın(ör.Karayolları Genel müdürlüğü’nün) görev ve yetkileri” arasında sayılmaktadır.

Ve yine, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 22.m.ne göre, idari yaptırım kararı tutanağı, ilgili kanun’a göre idari yaptırım kararı vermeye yetkili ilgili kurul, makam veya kamu görevlilerinin yetkisi dahilinde olduğundan; ……. lığınca 2918 S.K. m.65 e göre idari yaptırım kararı düzenleme yetkisi yoktur.

İşte bu nedenle yetkisiz kişilerce düzenlenen idari yaptırım tutanağı hukuki olarak geçersizdir ve yetkisiz kişilerce düzenlenen tutanağın iptali ile, idari yaptırım kararının kaldırılması gerekir.

3) Trafik Ceza Tutanağında Belirlenen Ceza Hukuki Dayanaktan Yoksundur:

Usulsüz Tebligatı Kabul Etmediğimiz Gibi, Yetkisiz İdare’yi De Kesinlikle Yetkili Olarak Kabul Etmemekteyiz Ve Bu İtirazlarımızın Yanında Trafik Ceza Tutanağının Hukuki Dayanaktan Açık Ve Kesin Olarak Yoksun Olduğunu Da Belirtmek İstiyoruz Şöyle Ki :

Söz konusu tutanakta yer alan para cezasının hukuki dayanağı gösterilmemiştir.

Çünkü, hız ve alkol vb. trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek bir neden gösterilmemiştir.

Tutanakta, sadece ……….. ile ilgili bir tespit yer almaktadır.

Düzenlenen para cezası bu tespitle ilgili ise, burada hangi hukuka aykırılın saptandığı ve ne şekilde saptandığı, bir yanlışlık olup olmadığının şüpheye yer bırakmayacak şekilde hukuki dayanaklarının da gösterilmiş olması gerekli ve zorunludur. Oysa, tutanak üzerinde veya yapılan tebligat içerisinde bu husus açıkça yer almamaktadır, gerekçesi eksiktir.

HUKUKİ DAYANAKLAR : İlgili Kanunlar, Yönetmelikler, Örnek Mahkeme Kararları Vd.

DELİLLER : Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı, Tebligat Zarfı vd. deliller.

SONUÇ ve İSTEK : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle;

İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağının ve tutanakta yazılı para cezasının iptaline ve kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla müvekkil adına arz ve talep ederim.

Saygılarımızla …/…/….

Av…………..

Ekler :

1- Onaylı-Harcı Ödenmiş Vekaletname Sureti

2- …….. Plaka Sayılı Araç’ın 2 ad. Ruhsatı Fotokopisi

– ….Seri ve ….. Sıra No lu, Trafik Para Cezası Tutanağı

3- …/…/… tarihli tebligat

4- Örnek Mahkeme Kararı (… adet)

ÖRNEK DİLEKÇE .3

………………………..SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

DAVACI : Ad Soyad (T.C. Kimlik No: )

ADRESİ : Adres

KONUSU : Trafik Cezasına İtiraz

İZAHI :

11.02.2011 tarihli ………….. seri numaralı trafik ceza tutanağı ekte olmakla birlikte ../../….. tarihinde saat ../…’ta tarafıma haksız yere kesilmiştir. İlgili tutanakta Karayolları Trafik Kanununun 47/1 – B maddesinde bahsi geçen “Kırmızı ışık kuralına uymamak” suçunu işlediğim iddia edilmektedir. Ancak, bu iddia doğru değildir. Gerekçeler, açık bir şekilde maddeler halinde aşağıda açıklanmaktadır.

Şöyle ki;

1.) Görevli polis memuru, geçtiğim anda yeşil olan trafik ışığının, kırmızı olduğunu iddia edip ceza kesmiştir. Ancak ben geçtiğim esnada ışık yeşil yanmakta idi. Trafik ışıkları önce yeşilden sarıya, ardından sarıdan kırmızıya geçerler. Ben geçtiğim esnada sarı ışık dahi yanmamıştır. Yeşil ışık yanmakta idi. Görevli polis memuru, ben yeşil ışıktan geçtikten sonra beni durdurmuştur. Ben de ikaza uyarak aracı yolun sağına park ettim. Bu sırada benim arkamda seyretmekte olan 6 ila 7 araç yeşil ışıkta geçmeye devam etmiş, ben park ederken yanımdan geçip yola devam etmişlerdir. Bu da trafik ışığının hala yeşil yanmakta olduğunun kanıtıdır.

2.) Polis memurunun art niyetli tutumu. Ben evraklarımı teslim edip beklerken, benden önceki ceza yemekte olan iki sürücü, kırmızı ışıkta geçmediklerini iddia etmekte ve polis memuru ile tartışmakta idi. Her iki sürücü de kırmızı ışıkta geçmediklerini, kesinlikle yeşil ışıkta geçtiklerini iddia etmekte, polis memuru ise tutanak tutup ceza kesmekte idi. Sürücülerden biri, polis memurunu yeşil ışıkta geçtiğini dair ikna etmeyi başardı. Bunun üzerine polis memuru, sürücünün aracındaki cam filmlerinin yasa dışı olduğunu iddia ederek bu sebepten ceza yazmaya çalışmıştır. İlgili sürücü aracında cam filmi olmadığını ruhsat vasıtası ile kanıtlayınca, polis memuru şu şekilde yanıt vermiştir: “ Madem cam filmin yok, o zaman kırmızıda geçtin, sen mutlaka ceza yiyeceksin” diyerek ve ceza kesmiştir. Bu iddiamın geçerliliğinin kanıtlanması için, gerek görüldüğü takdirde, olay günü 14:40’tan önce ceza yiyen sürücülerin görüşlerine başvurulabilir. Buradan polis memurunun geçerli bir sebep olsun veya olmasın, tek amacının ceza yazmak olduğu sonucuna varılabilir.

3.) Evraklarımı teslim edip beklerken, polis memuru ile aramızda geçen diyalog. Ben, neden yeşil ışıkta geçtiğimi gördüğü ve bildiği halde ceza kestiğini ve bunu bana nasıl ispat edeceğini sordum. Kanıt olarak kamera görüntüsü ya da fotoğraf istedim. ” Polis memuru da böyle bir ispata gerek olmadığını, kendisinin olduğu yerde, ispata ihtiyaç olmadığını söyledi. Hiçbir dayanak ve ispat olmaksızın beni suçlu bulması üzerine ben de kimliğini göstermesini ya da ismini söylemesini talep ettim ve hiçbir dayanağı bulunmayan iddiası nedeniyle kendisini amirlerine şikayet edeceğimi söyledim. Polis memuru dava dilekçesinde yer alması uygun olmayan ciddiyetsizlikte bir kelime ile karşılık vererek ismini vermeyi ve kimlik göstermeyi reddetmiştir.

4.) Daha önce hiç kırmızı ışık ihlali yapmamış olmam.

5.) İlgili saat (14:40) civarında polis memurlarının kestikleri ceza sayısı normalin çok üstünde oluşu. İkinci maddenin son cümlesindeki iddiayı kuvvetlendiren bir diğer etken, polis memurlarının olayın bir numaralı faili olan sürücülere kesinlikle kulak asmadan, son derece telaşlı, hızlı ve sürekli bir şekilde ardı ardına ceza kesmiş olmalarıdır. Kestikleri ceza adedi, gerçekten meydana gelen kural ihlallerinin çok üstündedir. Çalıştığım işyeri, olayın meydana geldiği ışıkların 30 metre ilerisindedir. 5 yıl boyunca hafta içi her gün aynı ışıklardan defalarca geçtiğim için, o ışıklardaki kural ihlallerine nadiren de olsa şahit olmaktayım. Eğer ilgili tarihte bana kesilen ceza ile birlikte kesilen cezaların sayısı tespit edilir, farklı bir tarihte aynı saatte kural ihlalleri incelenir, sayım yapılır ve bu iki sayı karşılaştırılırsa, iddiamın doğruluğu kanıtlanabilir.

Sonuç olarak, bahsi geçen cezanın, sadece ve sadece yetkili polis memurunun inisiyatifine bırakılarak , herhangi bir ispat ve delile dayandırılmaksızın haksız yere kesilmiş olması, haklılık gerekçelerimi ispatlama fırsatının verilmemiş olması dava konusunun asıl sebebidir.

Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden dolayı yargılama yapılarak ekte trafik idari para cezası karar tutanağını sunduğum ve henüz tarafımdan ödenmemiş olan trafik cezasının kaldırılmasını, yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesini talep eder, karar verilmesini saygıyla dilerim. ../../….

İTİRAZ EDEN

Ad ve Soyadı

İmza

EKLER:

1-Trafik Ceza Tutanağı

2-Araç Ruhsat Fotokopisi

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Yukarda sunmuş olduğum dilekçedeki trafik cezası ÜSKÜDAR SULH CEZA MAHKEMESİNİN TARİHLİ KARARI İLE KESİN OLARAK CEZA KALDIRILMIŞTIR.

ÖRNEK DİLEKÇE-4-

…………………… SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İTİRAZ EDEN :

ADRESİ :

KONUSU : Trafik Ceza Tutanağına İtiraz

AÇIKLAMALAR: 1- Şahsıma ait ………………………. tescil plakalı araca ilişkin olarak bilgim dışında …/…/……. günü itibariyle trafik ceza tutanağı düzenlenmiş, bu ceza tutanağı …/…/…… tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

2- Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 166. ncı maddesine göre *Tescil plakasına göre tanzim edilen tutanaklar, Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmeliği”nin 10, 11 ve 12. nci maddelerinde belirtilen esas ve usullere göre takip ve tahsil edilir*.

Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller

ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmeliği”nin 10/a maddesine göre; *Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine 10(on) iş günü içinde başlanır.

Yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için, tebliğ tarihinden itibaren 15(On Beş) gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz, ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. Ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir*.

Tarafıma yasal süre aşıldıktan sonra tebligat yapılmış olup, bu durum yönetmelik hükümlerine aykırıdır. Bu nedenle ceza tutanağının iptali gerekmektedir.

İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda izah olunan nedenlerden dolayı dava konusu trafik ceza tutanağının iptalene karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2015

DAVACI İTİRAZ EDEN

Adı ve Soyadı

İmza

EKi :

1-Ceza tutanağı fotokopisi

2-Ruhsat Fotokopisi.

ÖRNEK DİLEKÇE.5.

………………SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:

Adres

İDARİ PARA CEZASI

VEREN : Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği/………….

TALEP KONUSU : 29.05.2006 tarih 739214 seri no.su ile kesilen tarafıma tescilsiz araç kullanmağa dair 600,00 Yeni Türk Liralık idari para cezasının iptaline karar verilmesi dileğidir.

İTİRAZ NEDENLERİ :

1- Tarafıma 29.05.2006 tarihinde, 2918 sayılı kanunun 21 md. sindeki yetersiz sürücü belgesi ile araç kullandığım gerekçesi ile 650,00 Yeni Türk Liralık idari para cezası kesilmesi işlemi açıkça usul ve yasaya aykırıdır.

2- Ben idari para cezasına konu motoru saat 29.05.2006 günü saat 18.00 de aldım, montaj süresi 1,5 – 2 saat sürdü. Bu arada trafik de sakinleşmişti. Saat 20.30 sıralarında motorun iyi çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ordu caddesi, A. Market’in önüne geldiğimde trafik polislerince durduruldum.

3- Motoru yeni aldığımı, aracı muayene edip ayıbı olup olmadığını anlamak için test sürüşü yaptığımı söylememe rağmen polisler beni dinlemediler ve hakkımda usul ve yasaya aykırı tutanak tuttular.

3- 4077 sayılı kanunun 4. md. si gereği, malın ayıplı olup, olmadığını anlayabilmem için illaki bu motoru test etmem gerekirdi. Bu yüzden de tescilsiz araç kullanma suçu oluşmamıştır. Bana kesilen faturada yazılı saat suçsuzluğumu ispat etmektedir.

DELİLLER : .2006 tarih 739 seri no.lu ceza tutanağı, fatura, montaj süresinin ne kadar sürdüğüne dair …………. adresinde çalışan satıcı S..’nin tanık olarak dinlenmesi vs. tüm deliller.

HUKUKİ NEDENLER : İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında ortaya çıkan sair nedenlerle itirazlarımın kabulü ile tarafıma .2006 tarih 74 seri no. su ile kesilen tescilsiz araç kullanmağa dair 60,00 Yeni Türk liralık idari para cezasının iptaline, tanığımın dinlenmesine, yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

İtiraz eden

Adı ve Soyadı

İmza

ÖRNEK DİLEKÇE.6.

………….SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İDARİ PARA CEZASI KARARINA

İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:

Adres

İTİRAZ EDİLEN KARAR :…….. Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler Bürosunun 10.04.2007 gün ve Esas 2007/99, Karar 2007/99 sayılı kararı

TALEP KONUSU : Adı geçen idari para cezası karanın itiraz yoluyla iptali talebimdir.

İTİRAZ NEDENLERİ :

1- 10.04.2007 günü henüz yeni almış olduğum motosikleti tescil ettirip ruhsatını almak amacıyla amcam T. İ. ile birlikte ……….İli Trafik Tescil Şubesine gittik. Motosikletle hiç trafiğe çıkmadığım halde Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün önünde bekleyen memur, ruhsat ve ehliyet sordu. Bende motosikleti henüz yeni aldığımı ve ruhsatı çıkarmak amacıyla geldiğimi söyledim. Motosikleti elimde getirmiş olmama rağmen hiç yetkisi olmadığı halde ehliyet sordu, ehliyetimi gösterdiğimde bu ehliyetin motosiklet kullanmak için yetersiz olduğunu ve bu nedenle ilgili trafik ekibine ceza kesmeleri için bilgi vereceğini söyledi. Bizi olay yerinde yaklaşık 1 saat kadar bekletti. İlgili trafik ekibi gelip konuyla ilgili tarafıma hiçbir şey sormadan, motosikleti hiç görmeden ceza uygulaması yaptılar.

2- Düzenlenen trafik suç tutanağı tamamen gerçeğe aykırı bir şekilde tutulmuştur. Tutanak içeriğine göre 10.04.2007 günü saat 14.10 civarlarında Fevzi Paşa Caddesi B 3 kavşağında yetersiz ehliyetle motosiklet kullanan şahsın yapılan yol kontrolünde yakalandığı belirtilmektedir. Oysa ben adı geçen motosikletin üzerine binmeksizin elimde Trafik Tescil Şubesine getirmiştim, hatta şubenin bahçesine kadar girdim ve ilgili memurun uyarısı üzerine yine motosikleti elimde bahçe dışına çıkardım. Herhangi bir yol kontrolünde yakalanmış değilim. Bu hususu benimle birlikte Trafik Tescil Şubesine gelen amcam T. İ. bilmektedir. Amcamın adresi; …………. Mah. 1278 sok. no: 3 …………’dır.

3- Ayrıca Trafik Tescil Şubesinin önünde nizamiye nöbetçisi memur ile aramızdaki konuşmaları duyup gelen ve oradaki konuşmalardan olayın ne şekilde gerçekleştiğini bilen kişi M. Ö.’dür. Adresi, yayla başı beldesi Ergenekon mah. ………….ili’dir. Ben adı geçen motosikleti 28.03.2007 tarihinde almıştım. Olay tarihi 10.04.2007 ye kadar geçen 13 günlük sürede hiç trafiğe çıkmadım. Sadece motosiklete ruhsat almak için olay günü elimde götürmek suretiyle trafik tescil şubesine götürmüştüm. Yetersiz ehliyetle trafiğe çıkmış olsaydım bu 13 günlük sürede yakalanırdım. Ben iyi niyetli bir şekilde olay günü ruhsat olmak için ve motosikleti tescil ettirmek için trafiğe çıkmaksızın Trafik Tescil Şubesine gitmiştim. Suçlamayı kabul etmiyorum, yukarıda isim ve adreslerini belirttiğim tanıkların da dinlenmesi suretiyle söz konusu cezanın iptalini talep ediyorum.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığım ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak diğer nedenlerle ………… Cumhuriyet Başsavcılığı Kabahatler Bürosunun .04.2007 gün ve Esas , Karar K sayılı idari para cezası kararını ve buna dayanak olan trafik suç tutanağının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/…/…

İdari para cezası kararına itiraz eden

Adı ve Soyadı

İmza

EKİ:

1-

2-

3-

ÖRNEK DİLEKÇE.7.

………………SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

İDARİ PARA CEZASINA

İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:

Adres

İDARİ PARA CEZASI

VEREN : Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği/…………

KONUSU : T.C. İstanbul Valiliği ….. Amirliğinin 12.06.2012 tarih, .. seri ve …… sıra numaralı Trafik Para Cezası Karar Tutanağında yazılı 72 TL para cezasının iptali hakkında

Açıklamalar :

1-34 .. …. plaka sayılı ve müvekkil adına kayıtlı hususi otoya Karayolları Trafik Kanununun 73. maddesi uyarınca, gıyabında düzenlenen ve ekte sunulan 12.06.2012 tarihli, 72 TL bedelli Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim olunmuş, ….2012 tarihinde tebliğ edilmiştir.

2-2012 tarihli para cezası karar tutanağı öncelikle gıyapta düzenlenmiş olup müvekkile .2012 tarihinde, yani düzenleme tarihinden 22 gün sonra tebliğ edilmiştir.

Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibine Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmeliğin Tescil Plakasına Göre Düzenlenen Tutanakları İçin Yapılacak İşlemler başlıklı 10. maddesine göre düzenlenen Trafik Para Cezası Karar Tutanağının muhataba tebliğ işlemine 10 gün içinde başlanması gerekmektedir. http://www.ptt.gov.tr internet adresinden yapılan sorgulama neticesinde tebligat işlemine .07.2012 tarihinde başlanıldığı görülmektedir.

3- Öte yandan tutanak müvekkilin gıyabında düzenlenmiş olup, haksız ve hukuki mesnetten yoksundur. Söz konusu ceza tutanağında araç sürücüsünün imzası bulunmamakta olup, iş bu eylemin gıyapta yapılması idari işlemin açıklığı ve kanunilik ilkelerine aykırıdır.

İdari yaptırım kararına ilişkin tutanakta bulunması gereken hususlar, Kabahatler Kanununun 25. maddesinin (a) fıkrasında “Hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi” olarak belirtilmiştir. Ekte sunduğumuz tutanakta aracı işletenin kimlik bilgileri ve adresine rastlanmamıştır.

Yine iş bu ceza tutanağı cezaların şahsiliği açısından değerlendirildiğinde de hukuka aykırılık teşkil etmektedir. İlgili ceza tutanağından anlaşılacağı üzere tutanak üzerinde müvekkile ait bir imza veya imzadan imtina ettiğine dair bir şerh bulunmamakta, aracın ceza tutanağına konu olay ve tarihte müvekkil tarafından idare edildiğini belirten hiçbir yasal dayanak da bulunmamaktadır.

İtirazımız ile benzerlik arz eden Beyoğlu 2. Sulh Ceza Mahkemesi Müteferrik sayılı EMSAL kararında:

Buna göre EMSAL KARARDA hukuka aykırı bulunan trafik cezası tutanağı, 5326 sayılı yasanın 28/8-b maddesi gereğince İPTAL edilmiştir.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz olunan nedenlerden dolayı itirazın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen .2012 tarih, .. seri, …… sıra numaralı Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının ve para cezasının iptaline karar verilmesini arz ve talep

ederiz…/../……

İTİRAZ EDEN

Adı ve Soyadı

İmza

EKLERİ:

1-

2-

KAYNAK
kararara.com

Faydalı Bağlantılar

Sorularınız İçin

Zeki Bulgan İstanbul Barosuna kayıtlı bir Ağır Ceza Avukatıdır.

Copyright © Zekibulgan.av.tr