HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

1 Kasım 2015by admin

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN Z
İ
YARET ED
İ
LMELER
İ
HAKKINDA YÖNETMEL
İ
K
B
İ
R
İ
NC
İ
KISIM
Temel
İ
lkeler
B
İ
R
İ
NC
İ
BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tan
ı
mlar
Amaç
Madde 1 —
Bu Yönetmeli
ğ
in amac
ı
, ceza infaz kurumlar
ı
nda bulunan hükümlü ve tutuklular
ı
n ziyaret
edilmelerine dair usul ve esaslar
ı
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 —
Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlar
ı
nda bulunan hükümlü ve tutuklular
ı
kapsar.
Dayanak
Madde 3 —
Bu Yönetmelik, 13/12/2004 tarihli ve 5275 say
ı
l
ı
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İ
nfaz
ı
Hakk
ı
nda Kanunun 83 ve 116 nc
ı
maddelerine dayan
ı
larak haz
ı
rlanm
ı
ş
t
ı
r.
Tan
ı
mlar
Madde 4 —
Bu Yönetmelikte geçen;
Bakanl
ı
k: Adalet Bakanl
ı
ğ
ı
n
ı
,
Genel Müdürlük: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü
ğ
ünü,
Ceza infaz kurumlar
ı
: Kapal
ı
, yüksek güvenlikli kapal
ı
, kad
ı
n kapal
ı
, çocuk kapal
ı
, gençlik kapal
ı
, aç
ı
k
ceza infaz kurumlar
ı
ile gözlem ve s
ı
n
ı
fland
ı
rma merkezleri ve çocuk e
ğ
itimevlerini,
ifade eder.
İ
K
İ
NC
İ
BÖLÜM
Temel
İ
lkeler
Temel ilkeler
Madde 5 —
Hükümlü ve tutuklular
ı
n görü
ş
meleri a
ş
a
ğ
ı
daki esaslara göre gerçekle
ş
tirilir:
a) Ziyaretçi kabulünden yoksun b
ı
rakma ve hücreye koyma disiplin cezas
ı
kesinle
ş
mi
ş
olup da bu
cezalar
ı
infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular d
ı
ş
ı
nda kalan hükümlü ve tutuklular ziyaretçiler ile
görü
ş
ebilir. Ancak; ziyaretçi kabulünden yoksun b
ı
rakma cezas
ı
infaz edilmekte olanlar
ı
n resmî ve yetkili
merciler ile avukatlar
ı
ve kanunî temsilcileriyle; hücreye koyma cezas
ı
infaz edilmekte olanlar
ı
n, resmî ve
yetkili merciler ve avukatlar
ı
yla görü
ş
meleri engellenemez.
b) Odaya kapatma disiplin cezas
ı
alm
ı
ş
olsa dahi çocuklar
ı
n; annesi, babas
ı
, karde
ş
leri, avukat
ı
, resmî ve
yetkili merciler ile yasal temsilcisiyle görü
ş
mesi engellenemez.
c) Görü
ş
ler kapal
ı
ve aç
ı
k olmak üzere iki biçimde yapt
ı
r
ı
l
ı
r.
d) Hükümlü ve tutuklular, bu Yönetmelikte belirtilen yak
ı
nlar
ı
ile haftada bir kez olacak
ş
ekilde, üçü
kapal
ı
biri aç
ı
k görü
ş
olmak üzere ayda dört kez görü
ş
me yapabilir.
e) A
ğ
ı
rla
ş
t
ı
r
ı
lm
ı
ş
müebbet hapis cezas
ı
na hükümlü olanlar, onbe
ş
günde bir kez olmak üzere, biri aç
ı
k,
di
ğ
eri kapal
ı
görü
ş
biçiminde, ayda iki kez görü
ş
me yapabilir.
f) Kapal
ı
görü
ş
lerden biri bayramlarda ve özel günlerde yapt
ı
r
ı
lacak aç
ı
k görü
ş
lerle çak
ı
ş
t
ı
ğ
ı
takdirde,

ı
k görü
ş
yapt
ı
r
ı
l
ı
r.
g) Hükümlü ve tutuklular, bu Yönetmeli
ğ
in 9 uncu maddesinde say
ı
lan ve e
ş
i, üçüncü dereceye kadar
kan ve kay
ı
n h
ı
s
ı
mlar
ı
ve vasisi ile kayy
ı
m
ı
d
ı
ş
ı
nda kalan üç ziyaretçisinin aç
ı
k kimlik ve adreslerini kuruma
bildirir. Bu ziyaretçiler, ölüm, a
ğ
ı
r hastal
ı
k, do
ğ
al afet, hükümlü ve tutuklular
ı
n nakli ya da ziyaretçinin ziyaret
olana
ğ
ı
n
ı
ortadan kald
ı
racak yerle
ş
im yeri de
ğ
i
ş
ikli
ğ
i gibi zorunlu haller d
ı
ş
ı
nda de
ğ
i
ş
tirilemez.
h) Ziyaretçile
r, ceza infaz kurumunun düzen ve güvenli
ğ
ini, hükümlü ve tutuklular
ı
n sa
ğ
l
ı
ğ
ı
n
ı
bozabilecek nitelikteki e
ş
ya ve maddeler ile her türlü ileti
ş
im araçlar
ı
ve ta
ş
ı
ma izin belgesi olsa dahi silahlar
kuruma al
ı
nmaz. Ziyaret s
ı
ras
ı
nda hükümlü ve tutuklulara para, k
ı
ymetli evrak ve e
ş
ya verilmez.
i) Ziyaret yerleri, ziyaret öncesi ve sonras
ı
nda aran
ı
r.
j) Yönetmeli
ğ
in 20 nci maddesinin ikinci f
ı
kras
ı
nda belirtilenler d
ı
ş
ı
nda, ceza infaz kurumlar
ı
na gelen
avukatlar
ı
n, savunmaya ili
ş
kin oldu
ğ
u yaz
ı
l
ı
olarak beyan etti
ğ
i belge ve dosyalar ile konu
ş
ma kay
ı
tlar
ı
incelemeye tâbi tutulmaz.
k) Konusu suç te
ş
kil etmemekle birlikte, ceza infaz kurumlar
ı
na sokulmas
ı
yasak olan e
ş
ya, araç, gereç
veya malzemeler, ç
ı
k
ı
ş
ta sahibine verilmek üzere muhafaza alt
ı
na al
ı
n
ı
r.
l) Hükümlü ve tutuklular, odalar
ı
ndan ç
ı
k
ı
ş
lar
ı
nda ve dönü
ş
lerinde ayr
ı
yerlerde ve farkl
ı
memurlarca üst
ve e
ş
ya aramas
ı
na tabi tutulur.
m) Aramalarda insan
ı
n sayg
ı
nl
ı
ğ
ı
n
ı
küçültecek, onurunu incitecek veya araman
ı
n amac
ı
yla
ba
ğ
da
ş
mayacak tutum ve davran
ı
ş
larda bulunulamaz.
n) Ziyaret ve görü
ş
lerde, kurallara uymayan heyet ve ki
ş
ilerin ziyaret ve görü
ş
meleri sürdürmelerine
derhal son verilir. Suç olu
ş
turan davran
ı
ş
lar, kurum idaresince tutanakla te
spit edilerek, ilgili adlî ve idarî
makamlara bildirilir. Görü
ş
me hakk
ı
na sahip özel ki
ş
ilerin kurum güvenli
ğ
inin korunmas
ı
amac
ı
yla al
ı
nan
tedbirlere ayk
ı
r
ı
istek ve davran
ı
ş
lar
ı
nedeniyle görü
ş
me haklar
ı
, ceza infaz kurumunun en üst amirince bir aydan
bir y
ı
la kadar k
ı
s
ı
tlanabilir. Mevzuat
ı
n savunma hakk
ı
çerçevesinde avukatlar bak
ı
m
ı
ndan getirdi
ğ
i hükümler
sakl
ı
d
ı
r. Ancak; her halde ceza infaz kurumunun en üst amiri durumu tutanakla adlî makama bildirir.
Ceza infaz kurumlar
ı
na giri
ş
te arama
Madde 6 —
Ceza infaz kurumu görevlileri ve d
ı
ş
güvenlik görevlileri dahil olmak üzere, s
ı
fat ve görevi
ne olursa olsun, ceza infaz kurumlar
ı
na girenler duyarl
ı
kap
ı
dan geçmek zorundad
ı
r. Bu ki
ş
ilerin üstleri metal
dedektörle aran
ı
r; e
ş
yalar
ı
x-ray cihaz
ı
ndan veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilir, ayr
ı
ca
ş
üphe hâlinde
elle aran
ı
r. Bu cihazlar
ı
n bulunmad
ı
ğ
ı
yerlerde arama ve kontrol elle yap
ı
l
ı
r. Ancak milletvekilleri, mülkî
amirler, hâkim, Cumhuriyet savc
ı
lar
ı
ve bu s
ı
n
ı
ftan say
ı
lanlar, avukatlar, noterler, ceza infaz kurumlar
ı
ve
Madde 16 —

ı
k görü
ş
ler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri d
ı
ş
ı
nda, bu i
ş
için ayr
ı
lm
ı
ş
özel
bölümünde, bulunmad
ı
ğ
ı
takdirde, ceza infaz kurumu
müdürünün uygun görece
ğ
i yerde yapt
ı
r
ı
l
ı
r.
Görü
ş
süresi ve saatleri
Madde 17 —

ı
k ziyaretler, bir saatten fazla olmamak kayd
ı
yla 09.00 – 17.00 saatleri aras
ı
nda
yapt
ı
r
ı
l
ı
r. Ziyaret süresi, görü
ş
menin fiilen ba
ş
lad
ı
ğ
ı
andan itibaren i
ş
ler.

ı
k görü
ş
e ili
ş
kin di
ğ
er konular
Madde 18 —
Hükümlü ve tutuklu say
ı
s
ı
n
ı
n, verilen aç
ı
k görü
ş
günü say
ı
s
ı
na bölünmesi suretiyle, görü
ş
gününe kadar gruplar olu
ş
turulur, her grubun görü
ş
günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere, hükümlü ve
tutuklulara tebli
ğ
edilir ve haz
ı
rlanan program ayr
ı
ca ko
ğ
u
ş
lara ve ziyaretçilerin görebilece
ğ
i uygun yerlere
as
ı
l
ı
r.
Belirtilen gün ve saatler d
ı
ş
ı
nda görü
ş
yapt
ı
r
ı
lmaz, bir defa görü
ş
yapan hükümlü ve tutuklular ile
ziyaretçilere ayn
ı
görü
ş
le ilgili olarak ikinci defa izin verilmez.
Her grubun aç
ı
k görü
ş
ü bittikten sonra, görü
ş
yerinde bulunan hükümlü ve tutuklular, görevliler
nezaretinde dikkatli bir
ş
ekilde arand
ı
ktan sonra ko
ğ
u
ş
veya odalar
ı
na götürülerek burada say
ı
l
ı
r. Kimlikleri,
foto
ğ
rafl
ı
belgelerle kontrol edilir, grup mevcudunun tam oldu
ğ
unun anla
ş
ı
lmas
ı
üzerine, ziyaretçilerin kurum
d
ı
ş
ı
na ç
ı
kmas
ı
na izin verilir.

ı
k görü
ş
lerde, görü
ş
mahallinde yeteri kadar d
ı
ş
güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulur.

ı
k ceza infaz kurumlar
ı
ile çocuk e
ğ
itimevlerinde kalan hükümlüler görü
ş
lerini her zaman aç
ı
k görü
ş
ş
eklinde yapar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Müdafi, Avukat, Noter ve Heyetlerin Görü
ş
mesi
B
İ
R
İ
NC
İ
BÖLÜM
Müdafi, Avukat ve Noter ile Görü
ş
me
Tutuklunun müdafi ile görü
ş
mesi
Madde 19 —
Tutuklu, vekaletname aranmaks
ı
z
ı
n müdafi ile her zaman ve konu
ş
ulanlar
ı
ba
ş
kalar
ı
n
ı
n
duymayaca
ğ
ı
, ancak; görü
ş
menin görevlilerce izlenebilece
ğ
i bir ortamda, aç
ı
k görü
ş
usulüne tabi olarak
görü
ş
ür. Bu ki
ş
ilerin müdafi ile yaz
ı
ş
malar
ı
denetime tabi tutulmaz.
Soru
ş
turma evresinde, ayn
ı
anda en fazla üç avukat tutuklu ile görü
ş
ebilir.
Hükümlünün avukat ile görü
ş
mesi
Madde 20 —
Hükümlü ile avukat
ı
, meslek kimli
ğ
inin ibraz
ı
üzerine, tatil günleri d
ı
ş
ı
nda ve çal
ı
ş
ma
saatleri içinde, bu i
ş
için ayr
ı
lan görü
ş
me yerlerinde, konu
ş
ulanlar
ı
n duyulamayaca
ğ
ı
, ancak; güvenlik nedeniyle
görülebilece
ğ
i bir biçimde, aç
ı
k görü
ş
usulüne uygun olarak görü
ş
türülür.
Avukatlar
ı
n savunmaya ili
ş
kin belgeleri, dosyalar
ı
ve müvekkilleri ile yapt
ı
klar
ı
konu
ş
malar
ı
n kay
ı
tlar
ı
incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak, 5237 say
ı
l
ı
Kanunun 220 nci, ikinci kitap dördüncü k
ı
s
ı
m dördüncü ve
be
ş
inci bölümlerinde yer alan suçlardan mahkûm olan hükümlülerin avukatlar
ı
ile ili
ş
kisi; konusu suç te
ş
kil eden
fiilleri i
ş
ledi
ğ
inin, infaz kurumunun güvenli
ğ
ini tehlikeye dü
ş
ürdü
ğ
üne, terör örgütü veya di
ğ
er suç örgütleri
mensuplar
ı
n
ı
n örgütsel amaçl
ı
haberle
ş
melerine arac
ı
l
ı
k etti
ğ
ine ili
ş
kin bulgu veya belge elde edilmesi hâlinde,
Cumhuriyet ba
ş
savc
ı
l
ı
ğ
ı
n
ı
n istemi ve infaz hâkiminin karar
ı
yla, bir görevli görü
ş
mede haz
ı
r bulundurulabilece
ğ
i
gibi bu ki
ş
ilerin avukatlar
ı
na verdi
ğ
i veya avukatlar
ı
nca bu ki
ş
ilere verilen belgeler infaz hâkimince
incelenebilir.
İ
nfaz hâkimi belgenin k
ı
smen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu
karara kar
ş
ı
ilgililer 4675 say
ı
l
ı
İ
nfaz Hâkimli
ğ
i Kanununa göre itiraz edebilir.
Zorunlu hallerde, belirlenen gün ve saatler d
ı
ş
ı
ndaki görü
ş
melere, Cumhuriyet ba
ş
savc
ı
l
ı
ğ
ı
yaz
ı
l
ı
olarak
izin verebilir.
Hükümlü, vekâletnamesi olmayan avukatlar
ı
yla, avukatl
ı
k mesle
ğ
inin icras
ı
çerçevesinde en çok üç kez
görü
ş
me hakk
ı
na sahiptir.
Müdafilik ve vekillik görevinden yasaklanma
Madde 21 —
5271 say
ı
l
ı
Ceza Muhakemesi Kanunu h
ükümlerine göre mahkemece haklar
ı
nda müdafi
veya vekillik görevinden yasaklanm
ı
ş
bulunan avukatlar, Kanunda belirtilen yasaklama süreleri içinde ba
ş
ka
davalarla ilgili olsa bile müdafili
ğ
ini veya vekilli
ğ
ini üstlendi
ğ
i ki
ş
iyi kurumda ziyaret edemez.
Hükümlü ve tutuklunun noter ile görü
ş
mesi
Madde 22 —
Hükümlü ve tutuklular, meslek kimli
ğ
inin ibraz
ı
ve göreviyle ilgili olmak ko
ş
uluyla,
noterle, tatil günleri d
ı
ş
ı
nda ve çal
ı
ş
ma saatleri içinde, idarenin gözetiminde aç
ı
k görü
ş
usulü çerçevesinde
görü
ş
ebilir.
Avukat stajyerinin hükümlü ve tutuklu ile görü
ş
mesi
Madde 23 —
Stajyer avukatlar, avukatlarla birlikte olmak ko
ş
ulu ile hükümlü ve tutuklular ile
görü
ş
ebilir.
Birden çok hükümlü ve tutuklu ile görü
ş
me
Madde 24 —
Avukatlar, vekâletnameleri olsa da ayn
ı
anda birden fazla hükümlü veya tutukluyla
görü
ş
me yapamaz.
Yabanc
ı
uyruklu avukat
ı
n görü
ş
mesi
Madde 25 —
Türkiye Cumhuriyetinin taraf oldu
ğ
u uluslararas
ı
sözle
ş
melere ve kar
ş
ı
l
ı
kl
ı
l
ı
k esas
ı
na
uygun olmak ko
ş
uluyla; yabanc
ı
ülkelerde haklar
ı
nda soru
ş
turma veya kovu
ş
turma yap
ı
lmakta olan, yabanc
ı
ülke veya uluslararas
ı
yarg
ı
mercilerinde dava açmak isteyen, leh veya aleyhine aç
ı
lm
ı
ş
davas
ı
olan Türk
vatanda
ş
ı
veya yabanc
ı
uyruklu hükümlülerle yabanc
ı
uyruklu avukatlar
ı
, bu soru
ş
turma ve kovu
ş
turma, aç
ı
lacak
veya aç
ı
lm
ı
ş
davalarla s
ı
n
ı
rl
ı
olmak ve vekâletname sunmak ko
ş
uluyla görü
ş
ebilirler. Vekâletnamesi olmayan
yabanc
ı
uyruklu avukatlar, hükümlü ile Türkiye barolar
ı
na kay
ı
tl
ı
bir avukatla birlikte görü
ş
me yapabilirler.
Avrupa
İ
nsan Haklar
ı
Mahkemesine ba
ş
vuracak olan veya ba
ş
vurusu bulunan Türk vatanda
ş
ı
veya
yabanc
ı
uyruklu hükümlüler; Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yetkili olan avukatlar ile soru
ş
turma,
kovu
ş
turma veya dava konusuyla ilgili bilgi ve belgelerin tercümesinin kurum en üst amirine ibraz
ı
ko
ş
uluyla
görü
ş
ebilir.
İ
K
İ
NC
İ
BÖLÜM
Heyetlerin Ziyaretleri
Heyetlerin ziyaretleri
Madde 26 —
Resmî ya da özel kurum ve kurulu
ş
lar, heyet hâlinde veya bireysel olarak ceza infaz
kurumlar
ı
n
ı
ziyaret edebilmek ve hükümlü ve tutuklularla görü
ş
ebilmek için Bakanl
ı
ktan izin almak zorundad
ı
r.
Bilimsel ara
ş
t
ı
rma yapanlarla görsel ve yaz
ı
l
ı
bas
ı
n mensuplar
ı
hakk
ı
nda da bu hüküm uygulan
ı
r. Ancak;
5/12/1990 tarihli ve 3686 say
ı
l
ı
İ
nsan Haklar
ı
n
ı
İ
nceleme Komisyonu Kanununun 5 inci maddesi gere
ğ
ince,
İ
nsan Haklar
ı
n
ı
İ
nceleme Komisyonu Ba
ş
kan ve üyeleri ile yanlar
ı
nda bulunan görevliler izin almaks
ı
z
ı
n
ziyaretlerini gerçekle
ş
tirebilir.
İ
zleme kurulu üyelerinden en az dört üyenin kat
ı
l
ı
m
ı
yla olu
ş
an heyet ile infaz hakimleri, önceden izin
almaks
ı
z
ı
n ceza infaz kurumlar
ı
n
ı
ziyaret eder.
Bu ziyaret ve görü
ş
melerde güvenli
ğ
i tehlikeye dü
ş
ürmeyecek tedbirler kurum yönetimince al
ı
n
ı
r.
Ziyaret ve görü
ş
meler, kurum görevlilerinin gözetiminde yap
ı
l
ı
r. Ancak;
İ
nsan Haklar
ı
n
ı
İ
nceleme Komisyonu,
izleme kurulu üyeleri, infaz hakimleri ve kanunlarla yetkili k
ı
l
ı
nm
ı
ş
heyet ve ki
ş
iler hükümlü ve tutuklularla özel
görü
ş
me yapabilir.
Güvenlik bak
ı
m
ı
ndan bir araya getirilemeyecek hükümlü ve tutuklularla toplu görü
ş
me yap
ı
lamaz.
Önceden izin verilmi
ş
olsa bile do
ğ
al afet, yang
ı
n ve ayaklanma gibi ola
ğ
anüstü durumlarda ziyaret ve
görü
ş
meler ertelenebilir.
İ
nsan haklar
ı
il ve ilçe kurullar
ı
Cumhuriyet ba
ş
savc
ı
l
ı
ğ
ı
ndan izin almak suretiyle ceza infaz
kurumlar
ı
nda inceleme yapabilirler.
Resmî veya dinî bayram günleriyle özel günlerde, Cumhuriyet ba
ş
savc
ı
s
ı
veya görevlendirece
ğ
i
Cumhuriyet savc
ı
s
ı
n
ı
n onay
ı
ve refakatiyle, il veya ilçe resm
î protokolüne dahil kurum ve kurulu
ş
lar ile
iyile
ş
tirme programlar
ı
na yarar
ı
olabilecek sivil toplum örgütleri
nin temsilcilerine, ceza infaz kurumlar
ı
ndaki
hükümlü ve tutuklular
ı
ziyaret izni verilebilir. Ancak,
ceza infaz kurumunun fiziki yap
ı
s
ı
, kapasitesi ve güvenlik
sebebiyle bu ziyaret yapt
ı
r
ı
lmayabilir veya s
ı
n
ı
rland
ı
r
ı
labilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Yabanc
ı
Uyruklu Hükümlü ve Tutuklu Ziyareti
B
İ
R
İ
NC
İ
BÖLÜM
Yabanc
ı
Uyruklu Hükümlü ve Tutuklu Ziyareti
Aile fertleri, akrabalar ve yak
ı
nlar
ı
taraf
ı
ndan ziyaret
Madde 27 —
Yabanc
ı
uyruklu adlî suçlardan hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmesi ko
ş
uluyla e
ş
i,
üçüncü dereceye kadar kan ve kay
ı
n h
ı
s
ı
mlar
ı
ile vasisi veya kayy
ı
m
ı
taraf
ı
ndan, haftada bir kez ve ayr
ı
ca,
kuruma kabullerinde, zorunlu haller d
ı
ş
ı
nda bir daha de
ğ
i
ş
tirilmemek üzere ad ve adreslerini bildirdi
ğ
i en fazla
üç ki
ş
i taraf
ı
ndan, yar
ı
m saatten az ve bir saatten fazla olmamak üzere, çal
ı
ş
ma saatleri içinde ziyaret edilebilir.
Bu ki
ş
ilerin ziyaret haklar
ı
n
ı
kullanabilmeleri için, bir hafta önce ilgili Cumhuriyet ba
ş
savc
ı
l
ı
klar
ı
na
ba
ş
vurmalar
ı
zorunludur. Bunlar
ı
n d
ı
ş
ı
nda kalmakla birlikte, ziyaret talebinde bulunan Türk veya yabanc
ı
uyruklu di
ğ
er ki
ş
iler, makul sebebini belirtmek suretiyle, Cumhuriyet ba
ş
savc
ı
l
ı
ğ
ı
n
ı
n yaz
ı
l
ı
izni ile ziyarette
bulunabilir. Ancak, bu hüküm, a
ğ
ı
rla
ş
t
ı
r
ı
lm
ı
ş
müebbet hapis cezas
ı
na hükümlüler hakk
ı
nda uygulanmaz.
Terör veya örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklu olanlar için, birinci f
ı
krada say
ı
lan ki
ş
iler veya di
ğ
er üç
yak
ı
n
ı
taraf
ı
ndan yap
ı
lacak ziyaret ba
ş
vurular
ı
n
ı
n, ziyaret tarihinden onbe
ş
gün önce, gerekli izin al
ı
nmak üzere,
Bakanl
ı
ğ
a iletilmesi zorunludur. Bunlar d
ı
ş
ı
nda kalmakla birlikte, ziyaret talebinde bulunan Türk veya yabanc
ı
uyruklu di
ğ
er ki
ş
iler, makul sebebini belirtmek suretiyle, Bakanl
ı
ğ
ı
n yaz
ı
l
ı
izni ile ziyarette bulunabilir. Bu
hüküm, a
ğ
ı
rla
ş
t
ı
r
ı
lm
ı
ş
müebbet hapis cezas
ı
na hükümlüler hakk
ı
nda uygulanmaz.
Ziyaret için gerekli olan bir haftal
ı
k ve onbe
ş
günlük ba
ş
vuru süreleri acil ve kabul edilebilir hallerde
daha k
ı
sa tutulabilir.
Yabanc
ı
uyruklu ziyaretçilere öncelikle aç
ı
k görü
ş
hakk
ı
kulland
ı
r
ı
l
ı
r ve kurumca belirlenen ziyaret
günleri d
ı
ş
ı
nda da ziyaret yapt
ı
r
ı
labilir.
Ziyaret talebinde bulunan ki
ş
i, biri Türk vatanda
ş
l
ı
ğ
ı
olmak üzere, çifte vatanda
ş
l
ı
ğ
a sahip ise,
yukar
ı
daki ilkeler çerçevesinde, Türk uyruklu hükümlü ve tutuklular Türk vatanda
ş
ı
gibi, ta
ş
ı
d
ı
ğ
ı
yabanc
ı
uyruktaki ki
ş
iyi ise yabanc
ı
ülke vatanda
ş
ı
gibi ziyaret edebilir.
Türk vatanda
ş
l
ı
ğ
ı
ndan tamamen ç
ı
karak yabanc
ı
ülke vatanda
ş
ı
olan ki
ş
iler yabanc
ı
say
ı
ld
ı
ğ
ı
ndan, aile
fertlerini veya yak
ı
nlar
ı
n
ı
ancak yabanc
ı
lar
ı
n ziyaret rejimine ili
ş
kin kurallara göre ziyaret edebilir.
Ba
ş
ka bir ülke vatanda
ş
ı
ile evli olan Türk vatanda
ş
ı
hükümlü ve tutuklular
ı
n veya kendisi ba
ş
ka ülke
vatanda
ş
ı
olmakla birlikte, bir Türk vatanda
ş
ı
yla evli bulunan yabanc
ı
hükümlü ve tutuklular
ı
n ziyaretlerinde,
birinci ve ikinci f
ı
kralarda düzenlenen esaslar uygulan
ı
r.
Türk vatanda
ş
ı
olan hükümlü veya tutukluyu ziyaret etmek isteyen yabanc
ı
uyruklu ki
ş
inin, aras
ı
nda
birinci f
ı
krada belirtilen akrabal
ı
k veya hukuksal ba
ğ
mevcutsa, ziyaretlerde birinci ve ikinci f
ı
kralarda
düzenlenen esaslar uygulan
ı
r. Ancak, aralar
ı
nda akrabal
ı
k veya hukuksal ba
ğ
mevcut de
ğ
ilse ba
ş
vuru Bakanl
ı
ğ
a
yap
ı
l
ı
r.
Ayn
ı
ceza infaz kurumunda kalmakta olan yabanc
ı
hükümlü ve tutuklulardan resmî nikahl
ı
olarak evli
bulunanlar ile birinci f
ı
krada belirtilen derecede akraba olanlara, belgelendirmeleri ko
ş
uluyla, Bakanl
ı
kça bu
Yönetmelikteki düzenlemelere göre bi
rbirlerini ziyaret izin verilebilir.
Tüm ziyaret ba
ş
vurular
ı
na, ziyaret edilecek ki
ş
ilerin aç
ı
k kimli
ğ
i, yak
ı
nl
ı
k derecesini belirten bilgi veya
belge ile ziyaretçinin kimlik veya pasaport fotokopisi eklenir. Ayr
ı
ca ziyaretten önce ilgili ki
ş
inin akraba olup
olmad
ı
ğ
ı
hükümlü veya tutukluya teyit ettirilir.
Aile fertleri ile yak
ı
nlar
ı
n
ı
n hükümlü ve tutuklular
ı
ziyaretlerinde, bu Yönetmelikte düzenlenen, aç
ı
k ve
kapal
ı
görü
ş
usulleri uygulan
ı
r. Bakanl
ı
k taraf
ı
ndan resmî ve dinî bayramlar ile özel günlerde verilen aç
ı
k görü
ş
hakk
ı
ndan yabanc
ı
uyruklu hükümlü ve tutuklularda yararland
ı
r
ı
l
ı
r.
A
ğ
ı
rla
ş
t
ı
r
ı
lm
ı
ş
müebbet hapis cezas
ı
na hükümlü olanlar, bu Yönetmeli
ğ
in 11 ve 12 nci
maddelerinde düzenlenen hükümlere göre ziyaret edilir.
Diplomatik temsilciliklerin ve konsolosluk memurlar
ı
n
ı
n ziyareti
Madde 28 —
Ülkenin diplomatik temsilcili
ğ
i görevlileri veya konsolosluk memurlar
ı
, sadece kendi ülke
vatanda
ş
lar
ı
ile Türkiye’de diplomatik temsilcili
ğ
i veya konsoloslu
ğ
u bulunmay
ı
p da anla
ş
malar gere
ğ
i,
yararlar
ı
n
ı
koruduklar
ı
yabanc
ı
uyruklu ki
ş
ileri ziyaret hakk
ı
na sahiptir.
Konsolosluk memurunun ziyareti ilgili hükümlü veya tutuklunun r
ı
zas
ı
ile gerçekle
ş
ir. Hükümlü veya
tutuklu görü
ş
meyi kabul etmiyorsa durum konsolosluk memuru ile hükümlü veya tutuklunun huzurunda
tutanakla tespit edilir.
Ziyaret talebi, ziyaret tarihi
nden en az bir hafta önce, ceza infaz kurumunun bulundu
ğ
u a
ğ
ı
r ceza
merkezi Cumhuriyet ba
ş
savc
ı
l
ı
ğ
ı
na yap
ı
l
ı
r. Ba
ş
vuruda, ziyaret talebinde bulunan konsolosluk memurunun aç
ı
k
kimli
ğ
i, görevi ve ziyaret tarihi belirtilir. Acil ve
kabul edilebilir haller ile yeni tutuklanm
ı
ş
ki
ş
ileri ziyaret
bak
ı
m
ı
ndan bir haftal
ı
k süre daha k
ı
sa tutulabilir.
Ziyaret edilmek istenen ki
ş
i, terör veya örgütlü suçlardan hükümlü veya tutuklu ise, ziyaret talebi,
ziyaret tarihinden onbe
ş
gün önce Bakanl
ı
ğ
a iletilir. Acil ve kabul edilebilir haller ile yeni tutuklanm
ı
ş
ki
ş
ileri
ziyaret bak
ı
m
ı
ndan bu süre daha k
ı
sa tutulabilir.
Ziyaret edilmek istenen ki
ş
i, biri Türk vatanda
ş
l
ı
ğ
ı
olmak üzere, çifte vatanda
ş
l
ı
ğ
a sahip ise, konsolosluk
memurunun izin talebi 20/5/1982 tarihli ve 2675 say
ı
l
ı
Milletleraras
ı
Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakk
ı
nda
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f
ı
kras
ı
n
ı
n (b) bendi gere
ğ
ince, Türk vatanda
ş
l
ı
ğ
ı
n
ı
n esas al
ı
nmas
ı
nedeniyle
kabul edilmez.
Yabanc
ı
bir ülkenin vatanda
ş
ı
olmakla birlikte, Türk kökenli olan hükümlü ve tutuklular
ı
n, konsolosluk
memurlar
ı
taraf
ı
ndan ziyaret edilmek istenmesi halinde, izin verilmeden önce, ziyaret edilmek istenen ki
ş
inin
Türk vatanda
ş
l
ı
ğ
ı
ndan ç
ı
k
ı
p ç
ı
kmad
ı
ğ
ı
ara
ş
t
ı
r
ı
lmak üzere ziyaret talebinin Bakanl
ı
ğ
a iletilmesi zorunludur.
Yabanc
ı
ülke konsolosluk memurlar
ı
n
ı
n ziyaretine izin verme yetkisi olan, ilgili a
ğ
ı
r ceza Cumhuriyet
ba
ş
savc
ı
l
ı
ğ
ı
veya Bakanl
ı
k, ayn
ı
zamanda bu ziyaretin aç
ı
k veya kapal
ı
görü
ş
ş
eklinde yap
ı
lmas
ı
na da karar
verir. Konsolosluk memurunun aç
ı
k görü
ş
me talebi var ise kendi ülkesinde Türk konsolosluk memurlar
ı
na
uygulanan ziyaret rejimine ba
ğ
l
ı
olarak, kar
ş
ı
l
ı
kl
ı
l
ı
k esas
ı
na göre de
ğ
erlendirilir.
Yabanc
ı
uyruklu hükümlü ve tutuklular
ı
n durumu talepleri halinde ilgili konsolosluklara bildirildi
ğ
inden ve bu
suretle ziyaret edilebildiklerinden, konsolosluk memurlar
ı
n
ı
n hükümlü ve tutuklularla d
ı
ş
ar
ı
dan telefon açarak
görü
ş
melerine izin verilmez. Ancak ilgili hükümlü veya tutuklunun
ceza infaz kurumunda bulunan ankesörlü
telefonlarla konsolosluk veya diplomatik temsilcili
ğ
ini arayarak kuruma al
ı
nd
ı
ğ
ı
n
ı
ve ihtiyaçlar
ı
n
ı
bildirmesine
izin verilir.
Konsolosluklarda çal
ı
ş
an di
ğ
er görevlilerin ziyareti
Madde 29 —
Konsoloslukta resmen çal
ı
ş
an din görevlisi, ö
ğ
retmen, psikolog ve benzeri mesleklerdeki
konsolosluk memurlar
ı
n
ı
n yabanc
ı
hükümlü ve tutuklular
ı
ziyareti bu Yönetmelik hükümlerine göre
Bakanl
ı
ğ
ı
n iznine tabidir.
Yabanc
ı
heyetler ile ki
ş
i ve kurulu
ş
lar
ı
n ziyaretleri
Madde 30 —
Yabanc
ı
ülke resmî kurum ve kurulu
ş
lar ile parlamento temsilcilerinin, heyet halinde veya
bireysel olarak, ceza infaz kurumlar
ı
n
ı
ziyaretleri hükümlü ve tutuklularla görü
ş
ebilmeleri, D
ı
ş
i
ş
leri Bakanl
ı
ğ
ı
arac
ı
l
ı
ğ
ı
yla, Bakanl
ı
ktan izin al
ı
nmak suretiyle, bu Yönetmelik hükümlerinde düzenlenen usul ve esaslara göre
yap
ı
l
ı
r.
Denetim amac
ı
yla Türkiye Cumhuriyetinin taraf oldu
ğ
u uluslararas
ı
sözle
ş
melerle yetkisi kabul edilen
kurum ve kurulu
ş
lar
ı
n temsilcileri hükümlü ve tutuklular
ı
, ziyaret yapma niyetini Bakanl
ı
ğ
a önceden bildirmek
suretiyle, ilgili sözle
ş
me hükümleri ve ulusal mevzuattaki usul ve esaslar çerçevesinde ziyaret edebilir.
Heyet ziyaret s
ı
ras
ı
nda hükümlü ve tutuklularla özel olarak görü
ş
ebilir, kurumun her yerine girebilir.
Ayr
ı
ca, heyetin hükümlü ve tutuklular
ı
n bulunduklar
ı
yerler hakk
ı
ndaki istedi
ğ
i tüm bilgiler kendilerine sa
ğ
lan
ı
r.
Yabanc
ı
hükümlü ve tutuklular
ı
n din adamlar
ı
taraf
ı
ndan ziyareti
Madde 31 —
Yabanc
ı
temsilcilikler d
ı
ş
ı
nda, Türkiye Cumhuriyetinin yetkili makamlar
ı
taraf
ı
ndan
faaliyetleri kabul edilmi
ş
olan dinlerin resmî temsilcileri ve din adamlar
ı
, yabanc
ı
uyruklu ki
ş
ileri, Bakanl
ı
ğ
ı
n
izni ile ziyaret edebilir. Ancak bu ziyaretin ilgili hükümlü veya tutuklu taraf
ı
ndan da kabul edilmesi gerekir.
İ
lgili görü
ş
meyi kabul etmiyorsa durum bir tutanakla tespit edilir.
T
ı
p doktorlar
ı
taraf
ı
ndan yabanc
ı
hükümlü ve tutuklulara yönelik tedavi amaçl
ı
ziyaret
Madde 32 —
Yabanc
ı
uyruklu hükümlü ve tutuklular
ı
n hastal
ı
klar
ı
n
ı
n, ülkemizde tedavi imkan
ı
bulunmamas
ı
veya zorunlu bir sa
ğ
l
ı
k nedeniyle verilen Bakanl
ı
k izni hariç, yabanc
ı
uyruklu doktorlar
ı
n tedavi
hizmeti amac
ı
yla kuruma girmesine izin verilmez.
Fahri konsoloslar
ı
n yabanc
ı
hükümlü ve tutuklular
ı
n ziyareti
Madde 33 —
Ülkemizde, diplomatik temsilcili
ğ
i ve konsoloslu
ğ
u bulunmayan ülkelerin fahri
konsoloslar
ı
, bu görevlerini belgelemeleri ko
ş
uluyla, yabanc
ı
ülke konsoloslar
ı
na tan
ı
nan haklardan yararlan
ı
r.
Ülkemizde, diplomatik temsilcili
ğ
i ya da konsoloslu
ğ
u bulunan ülkelerin fahri konsoloslar
ı
, yabanc
ı
hükümlü ve tutuklular
ı
, ancak; Bakanl
ı
ğ
ı
n izni ile ziyaret edebilirler.
BE
Şİ
NC
İ
KISIM
Ortak Hükümler, Tutuklular, Son Hükümler
B
İ
R
İ
NC
İ
BÖLÜM
Ortak Hükümler
Belgelendirme
Madde 34 —
Hükümlü ve tutuklular ile görü
ş
mek isteyen kan ve kay
ı
n h
ı
s
ı
mlar
ı
akrabal
ı
k durumlar
ı
n
ı
,
nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklar taraf
ı
ndan verilen resmî belgeler ile ispatlamalar
ı
gerekir.
Heyetlerin ziyaret usulü
Madde 35 —
Kapal
ı
ve aç
ı
k ceza infaz kurumlar
ı
na ziyaret veya görü
ş
e gelen resmî heyet ve özel
ki
ş
iler, kurum güvenli
ğ
ini tehlikeye sokacak davran
ı
ş
larda bulunamaz, kurum güvenli
ğ
i için al
ı
nan ve uygulanan
yasal ve idarî tedbirlerin de
ğ
i
ş
tirilmesini isteyemez.
Hastanede ziyaret
Madde 36 —
Hasta hükümlü ve tutuklular, kurum tabibinin uygun görmesi halinde, görevli infaz ve
koruma memuru nezaretinde, kurumun hast
ane veya revirinde ziyaret edilebilir.
Kurum d
ı
ş
ı
ndaki sa
ğ
l
ı
k kurulu
ş
lar
ı
nda yatakl
ı
tedavi gören hükümlü ve tutuklular, tedaviyi yapan
doktorun uygun görmesi ve Cumhuriyet ba
ş
savc
ı
s
ı
veya görevlendirece
ğ
i Cumhuriyet savc
ı
s
ı
n
ı
n izni ile iç
güvenlik görevlileri nezaretinde ziyaret edilebilir.
Giri
ş
kart
ı
Madde 37 —
Ziyaretçilerin, ceza infaz kurumuna giri
ş
leri s
ı
ras
ı
nda, idare taraf
ı
ndan kimlikleri al
ı
n
ı
r,
yerine; bas
ı
l
ı
, seri numaral
ı
, kurum taraf
ı
ndan onaylanm
ı
ş
giri
ş
kart
ı
verilir. Ziyaretçi, kurum içinde giri
ş
kart
ı
n
ı
görünecek biçimde üzerinde ta
ş
ı
mak zorundad
ı
r.
Hukuksal amaçl
ı
ziyaret talepleri
Madde 38 —
Yabanc
ı
bir ülkede yürütülmekte olan bir soru
ş
turma veya kovu
ş
turma çerçevesinde, ceza
infaz kurumlar
ı
nda bulunan yabanc
ı
veya Türk vatanda
ş
ı
hükümlü ve tutuklular
ı
n bilgilerine ba
ş
vurulmas
ı
isteminde bulunulmas
ı
halinde, varsa o ülke ile Türkiye Cumhuriyeti aras
ı
nda bulunan adlî yard
ı
m sözle
ş
meleri
çerçevesinde, adlî yard
ı
m talepnamesi düzenlenerek Bakanl
ı
ğ
a iletilir ve verilecek izin ile görü
ş
me
gerçekle
ş
tirilir.
Ceza infaz kurumlar
ı
nda bulunan Türk vatanda
ş
ı
veya yabanc
ı
uyruklu hükümlü ve tutuklular hakk
ı
nda,
Avrupa
İ
nsan Haklar
ı
Mahkemesi ya da yetkisi tan
ı
nan di
ğ
er bir uluslar-aras
ı
mahkemede yürütülmekte olan bir
soru
ş
turma veya kovu
ş
turma çerçevesinde, yabanc
ı
uyruklu görevlilerin ceza infaz kurumlar
ı
nda bulunan
hükümlü ve tutuklularla görü
ş
meleri veya bilgilerine ba
ş
vurmalar
ı
Bakanl
ı
ğ
ı
n iznine ba
ğ
l
ı
d
ı
r.
Din adamlar
ı
taraf
ı
ndan ziyaret
Madde 39 —
Türkiye Cumhuriyetinin yetkili makamlar
ı
taraf
ı
ndan faaliyetleri kabul edilmi
ş
dinlerin
resmî temsilcileri veya din adamlar
ı
, kendi dinlerine mensup hükümlü ve tu
tuklularla istekleri halinde ve ceza
infaz kurumunun güvenli
ğ
ini tehlikeye dü
ş
ürmemek kayd
ı
yla, Cumhuriyet ba
ş
savc
ı
l
ı
ğ
ı
n
ı
n izniyle görü
ş
ebilir.
Milletvekillerinin görü
ş
meleri
Madde 40 —
Milletvekillerinin, ceza infaz kurumlar
ı
ndaki ya
ş
am
ş
artlar
ı
n
ı
yerinde görerek tespitlerde
bulunmak, inceleme yapmak veya hükümlü ve tutuklular ile görü
ş
mede bulunmak amac
ı
yla yapm
ı
ş
olduklar
ı
istemler, ceza infaz kurumu
idaresine bilgi vermek ko
ş
uluyla yerine getirilir. Milletvekilleri, hükümlü ve
tutuklularla aç
ı
k ziyaret
ş
eklinde görü
ş
ebilir.
Ziyaretlerde konu
ş
ulacak lisan
Madde 41 —
Ziyaret esnas
ı
nda görü
ş
melerinin Türkçe yap
ı
lmas
ı
esast
ı
r. Ancak, hükümlü veya
tutuklunun Türkçe bilmemesi veya görü
ş
ece
ğ
ini bildirdi
ğ
i yak
ı
n
ı
n
ı
n Türkçe bilmedi
ğ
inin tespit edilmesi halinde,
Türkçe’den ba
ş
ka bir dilde konu
ş
man
ı
n yap
ı
lmas
ı
na izin verilir ve konu
ş
ma kayda al
ı
n
ı
r. Kay
ı
tlar
ı
n incelenmesi
sonucu, konu
ş
malar
ı
n kurum güvenli
ğ
ini veya kamu düzenini tehlikeye dü
ş
ürecek nitelikte bulunmas
ı
halinde,
haklar
ı
nda idarî ve adlî i
ş
lem yap
ı
l
ı
r.
İ
K
İ
NC
İ
BÖLÜM
Tutuklular ve Son Hükümler
Tutuklulara ili
ş
kin uygulamalar
Madde 42 —
Soru
ş
turma evresinde Cumhuriyet savc
ı
s
ı
, kovu
ş
turma evresinde hâkim veya
mahkeme, soru
ş
turman
ı
n veya davan
ı
n selameti bak
ı
m
ı
ndan tutuklunun ziyaretçi kabulünü yasaklayabilir veya
bu hususta k
ı
s
ı
tlamalar koyabilir.
Yürürlük
Madde 43 —
Bu Yönetmelik, yay
ı
m
ı
tarihinde yürürlü
ğ
e girer.
Yürütme
Madde 44 —
Bu Yönetmelik hükümlerini, Adalet Bakan
ı
yürütür
KAYNAK;https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/um_hukumluziyaret.pdf

Faydalı Bağlantılar

Sorularınız İçin

Zeki Bulgan İstanbul Barosuna kayıtlı bir Ağır Ceza Avukatıdır.

Copyright © Zekibulgan.av.tr