YARGITAY HIRSIZLIK SUÇUNDA EYLEMİN SABAH SAATLERİNDE İŞLENDİĞİ SABİT OLDUĞU HALDE SUÇUN GECE VAKTİ İŞLENDİĞİ GEREKÇESİYLE CEZADA ARTIRIM YAPILMASINI VE HIRSIZLIK KONUSUNU OLUŞTURAN MALIN DEĞERİNİN AZ OLMASI NEDENİYLE CEZADAN BELİRLENECEK ORANDA İNDİRİM YAPILMAMASINI HUKUKA AYKIRI BULARAK YEREL MAHKEME KARARINI BOZDU… AĞIR CEZA AVUKATI ZEKİ BULGAN Tel: 02125834141 – CEZA AVUKATI ZEKİ BULGAN

8 Ağustos 2018by admin
  1. Ceza Dairesi         2016/11531 E.  ,  2018/1884 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal
HÜKÜMLER : Mahkumiyet

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Sanığın, müşteki …’a yönelik … Apartmanı ile müşteki …’na yönelik …Apartmanı’na ilişkin eylemleri hakkında zamanaşımı süresi içerisinde iki kez konut dokunulmazlığının ihlali suçundan; müştekiler …, … ile …’e yönelik …. İşhanı’na ve müşteki …’a yönelik … Apartmanı’na ilişkin eylemleri hakkında mesai saatleri içerisinde anılan iş hanı ve apartmana girdiği anlaşılmakla birlikte, suça konu sayaçların herkesin kullanımına açık olmayan ancak rıza dahilinde girilmesi mümkün olan apartmanların bodrum katlarından çalındığının anlaşılması karşısında, zamanaşımı süresi içerisinde sanığın girdiği yer sayısınca olmak üzere hakkında iki kez işyeri dokunulmazlığının ihlali suçundan işlem yapılması mümkün görülmüştür.
I-Sanığın; müştekiler …, …, …, … ve … (….ne yönelik … Apartmanı’ndan 25.12.2013 tarihinde işlediği işyeri dokunulmazlığının ihlali suçuna ilişkin kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre sanık …’nın temyiz istemi yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün tebliğnameye uygun olarak ONANMASINA,
II-Sanığın; müştekiler …, …, …, … ile … (…)’ne yönelik…Apartmanı’ndan 25.12.2013 tarihinde işlediği ve müşteki …’e yönelik Yeşil Bursa İşhanı’ndan 26.12.2013 tarihinde işlediği hırsızlık suçuna ilişkin kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;
Müştekiler …, …, …, … ile … (….)’ne yönelik …Apartmanı’ndan 25.12.2013 tarihinde işlenen hırsızlık eyleminin gece vakti işlenmesi nedeniyle, sanığın cezasından artırım yapılırken TCK’nın 143. maddesinin hüküm fıkrasında gösterilmemesi, mahallinde giderilmesi olanaklı eksiklik olarak kabul edilmiştir.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak;
26.12.2013 tarihli takdiri kıymet teslim tutanağı içeriğine göre, suça konu su sayaçlarının piyasa değerinin 51,75 TL olduğunun belirtildiği, bu nedenle su sayaçlarının 2. el değerinin anılan bu fiyattan daha düşük olduğu da gözetildiğinde, sanık hakkında suçun işleniş şekli ve özellikleri itibariyle ceza vermekten vazgeçilemeyecek ise de, hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olması nedeniyle, TCK’nın 145. maddesi gereğince verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılması gerektiğinin düşünülmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık …’nın temyiz istemi bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA,
III-Sanığın 26.12.2013 tarihinde; müşteki …’a yönelik … Apartmanı’ndan; müştekiler … ve …’ya yönelik…Bursa İşhanı’ndan; müşteki …’a yönelik Atabey Apartmanı’ndan ve müşteki …’na yönelik … Apartmanı’ndan işlediği hırsızlık suçuna ilişkin kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin incelenmesine gelince;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Sanığın, müşteki …’na yönelik… Apartmanı’ndan işlediği hırsızlık suçuna ilişkin olarak, sanığın savunması ve tüm dosya kapsamına göre; eylemin sabah saatlerinde işlendiği sabit olduğu halde, suçun gündüz vakti işlendiği gözetilmeden uygulanma şartları oluşmadığı halde sanığa verilen cezada TCK’nın 143. maddesi uyarınca artırım yapılması suretiyle sanık hakkında fazla cezaya hükmolunması,
2-26.12.2013 tarihli takdiri kıymet teslim tutanağı içeriğine göre, suça konu su sayaçlarının piyasa değerinin 51,75 TL olduğunun belirtildiği, bu nedenle su sayaçlarının 2. el değerinin anılan bu fiyattan daha düşük olduğu da gözetildiğinde, sanık hakkında suçun işleniş şekli ve özellikleri itibariyle ceza vermekten vazgeçilemeyecek ise de, hırsızlık konusunu oluşturan malın değerinin az olması nedeniyle, TCK’nın 145. maddesi gereğince verilen cezadan belirlenecek oranda indirim yapılması gerektiğinin düşünülmemesi,
3-26.12.2013 tarihinde hurdacı dükkanına girdiği sırada kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan sanığın, dükkan içerisine koyduğu poşet içerisinde bulunan su sayaçlarını çaldığı yerleri henüz müştekilerin herhangi bir başvurusu olmadan önce gösterdiğinin anlaşılması karşısında; sanığın müştekiler …, …, …, … ile …’na yönelik hırsızlık eylemine ilişkin olarak hakkında 5237 sayılı TCK’nın 168/4. maddesi gereğince anılan müştekilerin kısmi iadeye rıza gösterip göstermeyeceklerinin tespitinden sonra, sanık hakkında TCK’nın 168/1. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık …’nın temyiz istemi bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan nedenlerle tebliğnameye kısmen uygun kısmen aykırı olarak BOZULMASINA, 13.02.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Faydalı Bağlantılar

Sorularınız İçin

Zeki Bulgan İstanbul Barosuna kayıtlı bir Ağır Ceza Avukatıdır.

Copyright © Zekibulgan.av.tr